Katechismus pre Pociatocnikov (Budapest, 1900)

A Szent-István-Társulat könyvkiadóhivatalábai Budapest} VIII., Szenthirályi-utcza 28 b. megjelent és a katholikus iskolák számára előirt s ázol használatára engedélyezett tankönyvek. Magyar nyelven. a) Hittani könyvek. Esztergomi elemi katekizmus........................................ kis • ............................... közép • (a religió tört. rövid vázlatával) Egri elemi katekizmus ..................................................... kis « ............................................... közép » (a religió tört. rövid vázlatával) nagy « .... Róder Alajos. Ribiia kisebb gyermekek számára __............... « középkora c « .................. « nagyobb « « __ _ __ Gerely József. Kis képes biblia. I/II. oszt. számára_ « • • IU/V. . A kér. katholikus egyház szertartásainak magyarázata (a Veszprém egyházm. népiskolák számára) ___ _ _ Supka Márton. A kér. katholikus egyház szépsége, szokásai és szertartásaiban. (Szertartástan) ......................... A religió történetének rövid vázlata ... .................. 09 ki 18 . 40 06 16 30 45 21 28 53 25 40 18 35 10 b) ABC-és könyvek. Bárány Ignácz. ABC-és könyv ....................................... 10 kr Mócsy-I’etrovácz-Ste-inberyer. ABC-és könyv (bőv. kiad. 8 iv) 20 > (kis. kiad. 5 iv) 12 • Zeitiger József. Magyar ABC-és könyv a tótajku rám. hath, népiskolák számára .......... .............................. 15 « c) Olvasókönyvek. Bárány Ignácz. I. olvasókönyv a kath. népisk. I. o. számára II. III. IV. V. II.- III. . IV. . V/VI. . 10 kr 18 . Mócsy-Petrovácz-Walter. II. olvasókönyv III. IV. IV. V. Zeitiger József. Magyar olvasókönyv kath. népiskolák második osztálya számára ... _ ... _ Dreisziger-Számord-Szokoly és Rovó. Gazdasági és ismétlő iskolák könyve .............................. ........................ (fiuisk. számára) (leányisk. szám.) Sajtó alatt. a tótajku róm. 24 30 64 24 30 44 44 45 50

Next