Kiss János: A Katholikus tudósok III. nemzetközi kongresszusáról - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 9. (Budapest, 1895)

A SZENT-ISTVAN-TAKSULAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÓ ÜLÉSEIBŐL. 9. szám. Felolvastatott a tud. és Írod. osztály 1894. november 29-ikén tartott ülésében. Külön lenyomat a „KATHOLIKUS SZEMLE“ 1895-iki I, füzetéből. BUDAPEST, 1895. KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYA. A KATHOLIKUS TUDÓSOK 111. NEMZETKÖZI KONGRESSZUSÁRÓI Dr. KISS JÁNOS RENDES TAGTÓL. = Ara 25 krajczár. =

Next