Kocsis Imre: Bevezetés az Újszövetség könyveibe - Szent István Kézikönyvek 18. (Budapest, 2019)

Kocsis Imre, Stephanus-díjjal ki­tüntetett bibliatudós, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudo­mányi Karának tanszékvezető professzorának az Újszövetség kortörténetéről szóló kétkötetes munkája évtizedes múltra tekint vissza. A legújabb biblikus ku­tatások fényében folyamatosan bővített és aktualizált mű mos­tanra elérkezett abba a stádiumba, hogy egyetlen kötetbe foglalva, teljes képet adjon az újszövetségi szentírástudomány jelen állásáról. Az átdolgozott kiadásban megjelenő kötet szerke­zete hasonló, mint a korábbi kiadásoké. Az első részben, amely a kortörténeti áttekintést foglalja magában, mind a zsidóság, mind a pogány­ság társadalmi, kulturális és vallási adottságairól szó esik, külön hangsúlyozva az Újszövetséggel való kapcsolódási pontokat. A második részben az Újszövetségre mint gyűj­teményre irányul a szerző figyelme: az újszövetségi kánon kialakulásának, valamint a görög szöveg át­­hagyományozásának folyamatát mutatja be. A kötet következő részeiben az Újszövetségi Szentírás iratainak tartalmát, keletkezési körülmé­nyeit és teológiai mondanivalóját ismerhetjük meg a fő műfajcsoportokat szem előtt tartva: az el­beszélő műveket (evangéliumok, Apostolok Csele­kedetei), a leveleket (páli levelek, Zsidóknak írt levél, katolikus levelek), és végül a prófétai apoka­liptikus iratot, a Jelenések könyvét. Ez a tematika lényegében megfelel az Újszövet­ségi Szentírás könyvei kánoni csoportosításának, ám az egyes csoportokon belül a szerző - pedagógiai szempontok miatt - nem ragaszkodott a kánonban

Next