Közép katekizmus katholikus gyermekek számára. A Religio történetének rövid vázlatával (Budapest, 1902)

A Szent-IstYán-Társulat könyvkiadóhivatalában Budapest, Vili., Szentkirályi-utcza 28/b. megjelent és a katholikns iskolák számára előirt s azok használatára engedélyezett tankönyvek. Magyar nyelven. a) Hittani könyvek. Esztergomi elemi katekizmus................ ... ... _ 18 fill. kis « _____________ 36 « Egri elemi katekizmns... ... ......................................12 « kis « ... ............................... ... 82 « Róder Alajos. Biblia kisebb gyermekek számára ..._42 « a középkorú « « _ ... ... 56 a « nagyobb « « ..........kor. 1.06 a Gerely József. Kis képes biblia. i/II. oszt. számára_ 50 « « « « III/V. « « _ 80 « Rámái kath. szertárt Astan. Kis kiadás. Népiskolák sz. Képekkel _ _ _ _ _ 56 « A kér. katholikns egyház szertartásainak magyarázata (a Veszprém-egyházm. népiskolák számára)_______ 36 « Németh Gy. Egyháztörténet ............................................... 40 « b) ABC-és könyvek. Bárány Ignácz. ABC-és könyv ........................................ 20 « Mócsy-Petrovácz-Steinberger. ABC-és könyv (böv. kiad. 8 iv) 40 « « « (kis. kiad. 5 iv) 24 « Dreisziger Fér. Íj magyar ABC-és könyv _______ 40 « ZeUiger József. Magyar ABC-és könyv a tótajku róm. kath. népiskolák számára ... ................ ... ... ... 80 « c) Olvasókönyvek. Bárány Ignácz. I. olvasókönyv a kath. népisk. I. o. számára 20 « II. < ff ff 1L ff ff 36 ff III. « « ff III. ff « 48 « IV. ( « « IV. « « 60 « V. « « « V/VI. « « kor.1.28 « Mócsy-Petrovácz-Walter. II. olvasókönyv__________ 48 « III. « .......... _. 60 « IV. « (finisk. számára) 88 « IV. « (leányisk. szám.) 88 « V. « (fiuisk. sz.) Kor. 1.44 « Zelliger József. Magyar olvasókönyv a tótajku róm. kath. népiskolák második osztálya számára — — — ... 90 « Dreisziger-Számord-Szokoly ésRóvó.Gazdasági és ismétlő­iskolák olvasókönyve ...............-......................kor. 1.— « Dreisziger-Győrffy-Róvó. Olvasókönyv a gazdasági és ismétlő leányiskolák számára................. « 1.40 « d) Fali olvasótáblák, fali egyszeregy. Falitáblák a Bárány-iéle ABC-és könyvhöz. (241.) Cruda kor. 4.80 o Vászonra huzva, fölaggatásra készen ... _. ... „. « 24,— a

Next

/
Oldalképek
Tartalom