Közép katekizmus katholikus gyermekek számára. A Religio történetének rövid vázlatával (Budapest, 1902)

Fall táblák a Miesy-Petrovicz-Schultz-féle ABC-és könyv­höz. (24 lap.) Cruda _ ________________ kor. 4.80 fill. Vászonra húzva, fölaggatásra készen_ _____« 24.— « Győrffy J. Fali egyszeregy. Cruda 1.20, vászonra fölhúzva léczekkel ___________________ _______kor. 3.20 « 6) Olvasó- és tankönyvek osztatlan iskolák számára. Mőesy-Petrovácz-Schultz. Első olvasó- és tankönyv az osz­tatlan népiskolák UI/IV. osztálya számára. Egyik év 60 « Másik év 60 «----------Második olvasó- és tankönyv az osztatlan népiskolák V/VI. osztálya számára. Egyik év____ 80 « Másik év _ 80 « Ember Károly. Olvasó- és tankönyv osztatlan népiskolák IU/VL osztálya számára._______ _ __________ 88 « f) Vegyes tantárgyak. Ember K. X magyar nyelv és fogalmazás kézikönyve. II. oszt. 20 fill., III. oszt 28 fill., IV. oszt. 32 fill., V/VI. oszt. 32 « Győrffy J. Földrajz városi népiskolák IV. osztálya részére 48 fill., ugyanaz V/VI. oszt. részére ____ _ 64 « — Magyarország története népisk. fels. oszt számára 48 « Micsy L. Gazdaságtan fiuisk. számára 40 fill., leányisk. sz. 32 « Győrffy J. Számtan és mértan gazdasági ismétlö-isk. sz. 80 « Osztatlan népiskolai tankönyvek. Győrffy J. Földrajz kötve 20 fill. Történelem kötve 20 fill. Természetrajz kötve 20 fill. Természettan és vegytan kötve _ _ _ ___________________20 « Hámori M. Alkotmánytan kötve_________________ 20 « Bertalan V. Számtan I. füzet (IL oszt.) kötve 20 fill., II. fü­zet (ül. oszt.) kötve 20 fill., III. füzet (IV. oszt) kötve 20 fill., IV. füzet (V—VI oszt.) kötve____ _ _ _ 20 « Uj naplóivek. A/l. minta. Fölvételi napló a róm. kath. kisdedóvódák és menedékházak számára. Beliv 32 rovattat czimiv 24 rovat­tal. Ára ivenkint _ ___________________ _ 4 « A/2. minta. Fölvételi napló a róm. kath. népoktatási taninté­zetek számára. Beliv 32 rovattal, czimiv 24 rovattal. Ara ivenkint.................. _ ... ... ... ... .......... ... 4 « B/l. minta. Mulasztási napló a róm. kath. kisdedóvódák és gyermekmenedékházak számára. (Egy iv négy gyermek számára szolgál.) Ára ivenkint ...............__................. 4 « B/2. minta. Előmeneteli és mulasztási napló a róm. kath. népiskolák számára. (Egy iv négy gyermek részére szolgál.) Ára ivenkint............................................ ..........4 e Népiskolai bizonyítványok ................. ... .......... 6 « Rimeritò tankönyvjegyzékkel, melyben a német, tót stb. nyelven kiaélott tankönyvek is föl vannak sorolva, valamint bevezetés czéljából mutatványpéldányokkal kívánatra ingyen és bénnentve szolgálunk.

Next