Mali katekizmus (Budapest, 1909)

A Szent-István-Társulat könyvkiadóhivatalaban Budapest, VIII., Szentkirdlyi-utcza 28 b. megjelent és a katholikus iskolák számára előirt • azok Használatára engedélyezett tankönyvek. Magyar nyelven. a) Hittan! könyvek. Róm. kath. elemi katekizmus a biblia elemeivel. Fekete képekkel —40, színes képekkel........................................... 52 fill. Róm. kath. kis katekizmus a III.—VI. oszt. számára........ 56 « Egri elemi katekizmus ............................................................ 20 a kis « ........._.............._......... —.................. 40 « Gerely József. Kis képes biblia. I/Il. oszt. számára ... 40 « v (i « ni/vi. « « ................ so« — Római kath. szertartástan. Kis kiadás. Népiskolák szá­mára, képekkel.................................................................... 56 « Pokorny E. Kis biblia III/VI. oszt. r................................... 60 « Róder Alajos. Biblia kisebb gyermekek számára .................... 42 « « középkorú « « .............. 56 « A kér. katholikus Egyház szertartásainak magyarázata a Veszprém-egyházm. népiskolák számára _ .................. 36 x Demkovics Ágoston dr. A katholikus egyház rövid története. Népiskolák számára. Kötve ... ................... _. ............... 20 « — Róm. kath. szertartástan népiskolák számára. Kötve 36 « Németh Gyula. Egyháztörténet ................................................ 40 « b) ABC-és könyvek. Bárány Ignácz. ABC-és könyv ................................................. 20 « Mócsy-Petrovácz-Steinberger. ABC-és könyv (bővebb kiadás 8 iv) 40 « (kisebb kiadás 5 iv) 28 « Dreisziger Ferencz. Uj magyar ABC-és könyv.......................... 40 « Kiinda Károly. Hangutánzó ABC és olvasó.......................... 56 « Öveges és Wiemann. Hangutánzó magyar ABC. (Fonomimikai ABC.) Képekkel. Kötve............................................................ 50 « Zelliger József. Magyar ABC-és könyv a tótajku róm. kath. népiskolák számára ............................................................. 30 <* c) Olvasókönyvek. Bárány Ignácz. I. olvasókönyv 20, H. olvasókönyv 36, ni. olvasókönyv 48, IV. olvasókönyv 60, V. olvasókönyv K 1.28 « Mócsy-Petrovácz-Walter. H. olvasókönyv 52, Hl. olvasókönyv 60, IV. olvasókönyv (fiúiskolák számára) 88, IV. olvasó­könyv (leányisk. sz.) 88, V. olvasókönyv.................. K 1.60 « Zelliger József. Magyar olvasókönyv a tótajku róm. kath. népiskolák második osztálya számára ... ......................... 90 * Dreiszig^r-SzámordSzokoly és Róvó. Gazdasági és ismétlő­iskolák olvasókönyvé"........................- .................... kor. 1._« Dreisziger-Györjfy-Róvó. Olvasókönyv a gazdasági és ismétlő leányiskolák számára.............. ..............kor. 1.40 « d) Fali olvasótábl&k, lall egyszeregy. Fali táblák a .Bárány-féle ABC-és könyvhöz. (24 lap.) Cruda kor. 4.80 — Vászonra huzva, fölaggatásra készen ... _. ... ............... « 24.__

Next

/
Oldalképek
Tartalom