Martin, Carlo Maria: Minden utamon Te vezettél. A keresztény lelkiség elmélyítése Mózes élete és Szent János evangéliuma alapján - A lelki élet mesterei 3. (Budapest, 1986)

CARLO MARIA MARTINI, a jelenlegi milánói bíboros-érsek könyve tulajdon­képpen két művét tartalmazza, a „Mózes életét” és a „János-evangélium” lelkigya­­korlatos kifejtését. Mindkét mű szellemé­ben szorosan kapcsolódik sorozatunk előző kötetéhez, Loyolai Szent Ignác Lel­­kigyakorlatos könyvéhez, hiszen a Szent­­írás mellett ez utóbbit is felhasználta a szerző előadásaiban és írásaiban. Mind­két könyvének az anyaga eredetileg rend­társainak tartott (1974-ben és 1978-ban) lelkigyakorlatokból „fejlődött ki” könyv­vé. Mindkét könyv főszereplője az üdvös­ség történetének kulcs­személyisége, Mó­zes az Ószövetségé, Jézus az Újszövet­ségé. Rendkívül hasznos ismereteket és tanulságokat szerezhetünk Mózes és Jé­zus életének és művének elmélkedései során. Könyvünk szerzője, Carlo M. Martini 1927-ben született Torinóban. A Don Bosco szellemével és emlékével teli, nagy ipari centrumban nevelkedő ifjú tizen­hat évesen a jezsuita rendbe kéri felvéte­lét. A jezsuiták legfelsőbb iskoláiban élik a teológiai tudományok, különösen a Szentírás tudósává. Már fiatalon nemzet­közileg ismert biblikus, exegéta, alig

Next