Merton, Thomas: Sirató a büszke világért. Válogatott versek (Budapest, 1995)

Thomas Merton hazai ismertségét elsősor­ban önéletrajzi müve, a Hétlépcsős hegy és lelkiségi írásainak gyűjteménye, A csend szava alapozta meg. Kevésbé ismeretes azonban, hogy legközkedveltebb megnyilvá­nulási formája a líra. Költői hajlama indította el az irodalom felé, s prózai-teológiai mun­kásságával párhuzamosan mindvégig kitar­tott mellette. Ezt a folyamatosságot bizonyít­ják sorra megjelent kötetei, majd válogatott verseinek mind az Egyesült Államokban, mind pedig Angliában napvilágot látott gyűj­teménye. Költészete ugyanabból a forrásból táplál­kozik, mint elméleti művei, a megtérés s a hit világában föllelt hazatalálás élményéből. Mégsem nevezhetjük - főképp szűkkeblű behatároló szándékkal - csupán egyházi vagy vallásos lírának. Mint minden vérbeli költő, Merton is egyetemes érvényű, a lét tágas horizontját átfogó, saját hangú és egyéni szemléletű választ keres a végső kér­désekre. Egyik legvonzóbb tulajdonsága, hogy transzcendens irányultsága ellenére van szeme a körülötte zajló történelmi ese­ményekre, számonkéri mindazt a bűnt, me­rényletet, amit szerte a földgolyón naponta követ el az egyéni vagy állami erőszak az emberi méltóság ellen. Korszerű és hiteles, anélkül, hogy feladná a humánum időtlen parancsát, s a változhatatlan erkölcsi tör-

Next