Öveges Kálmán: Uj kis tükör 1. rész. A magyar nép számára földünkről és környezetünkről (Budapest, 1906)

A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT. A Szent-István-Társulat a magyar katholikusoknak egyesülete, melynek czélja : jó könyveket kiadni és terjesz­teni. A jó könyvre mindenki rászorul, mert a jó könyv a lélek mindennapi kenyere. Úrnak, tanulónak, föld­­míVesnek, iparosnak egyaránt szükséges és hasznos a jó könyv; mert ebből merít ismereteket, buzdítást, vigaszt, szórakozást. A jó könyv állandó jóbarát; mindig szól hozzánk, soha meg nem bánt bennünket, szüntelen ja­vunkat akarja. Teljes ellentéte a rossz könyv, mely meg­téveszti elménket, megmérgezi szivünket, elégedetlenekké, könnyelműekké, munkakerülőkké, Isten és embertársaink ellenségévé tesz bennünket. A Szent-István-Társulat hatvan év óta áll fönn és közhasznú könyveivel, füzeteivel számtalan embert ta­nított okos dolgokra, vezette őket a becsület, az erény, a megelégedettség, az Istennek tetsző élet útjára. Külö­nösen a nép felé fordult mindig gondoskodása. Sok-sok népiratkája van, melyeket potom néhány fillérért lehet kapni. De állandóan is magához igyekszik csatolni a népet az úgynevezett pártoló tagsággal. A mig ugyanis a Szent-István-Társulat rendes tagjai évi 10 korona tagdíj fejében tudományos és más, magasabb műveltségűeknek való iratokat kapnak, addig a nép fiai, mint pártoló ta­gok, csak évi két korona tagdíjért őnekik való könyveket és füzeteket kapnak. A Szent-István-Társulatnak igen sok ilyen pártoló tagja van már; de kívánatos, hogy még több legyen, mert így terjed Magyarországon a jó, becsületes keresztény szellem. A Szent-István-Társulat minden haszon nélkül, sőt ráfizetéssel látja el az ő sze­retett pártoló tagjait, mert azt akarja, hogy Magyarország népe jó olvasmányhoz jusson. A ki a Szent-István-Társulat pártoló tagja, az évenkint két korona tagdíjat fizet. Csak egy évre kötelezi magát, ha megváltoztatja szándékát, az év végével kiléphet. A ki a Szent-István-Társulat pártoló tagja ónajt lenni, jelentse be szándékát (esetleg levelezőlapon) a Szent-István- Társulatnak (Budapest, VIII., Szentkirályi-utcza 28.). A ki Budapesten lakik vagy tartózkodik, személyesen fölvétet­heti magát a Szent-István-Társulat könyvkereskedésében is (Budapest, IV., Kecskeméti-utcza 2.). A pártoló tagok könyveiket a két koronás tagdíj le­fizetése után kapják meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom