Rimo-Katolicki Mali Katekizam (Budapest, 1907)

Fali táblák a Mócsy-Pdrovácz-Schultz-lé\e ABC-és könyv­höz. (24 lap.) Cruda ............................... ... ... ... ...kor, 4.80 — Vászonra huzva, fölaggatásra készen ............. .............. « 24.— Győrffy J. Fali egyszeregy. Cruda 1.20, vászonra felhúzva mezekkel ......................................................................« 3.20 Fali táblák az Oveges-Wiemann-ić\e Hangutánzó ABC-bez. 7 tábla. Cruda ................................................................. « 1.40 e) Olvasó- és tankönyvek osztatlan iskolák számára. Mócsy-Pdrovácz-Schultz. Első olvasó- és tankönyv az osz­tatlan népiskolák III/1V. osztálya számára. Egyik év 60 fill. Másik év 60 «----------Második olvasó- és tankönyv az osztatlan népiskolák V/VI. osztálya számára. Egyik év.............................. 80 « Másik év ... ... ... ... ... 80 « Ember Károly. Olvasó- és tankönyv osztatlan népiskolák m/VI. osztálya számára .............. ..................................... 88 « f) Veyyes tantárgyak. Ember K. A magyar nyelv és fogalmazás kézikönyve II. oszt. 20 fill., ül. oszt. 28 fill., IV. oszt. 32 fill., V/Vl. oszt............ 32 « Győrffy J. Földrajz városi népiskolák IV. osztálya részére 48 fill., ugyanaz V/VI. oszt. részére..................................... 64 « — Magyarország története népisk. felsőbb oszt. számára 48 * Mócsy L. Gazdaságtan fiuisk. számára 40 fill., leányisk. sz. 32 « Győrffy J. Számtan és mértan gazdasági ismétlő-isk. sz. 80 « Czike Imre. Háztartástan. Kötve ......................................... 20 a Győrffy J. Földrajz kötve 20 fill. Történelem kötve 20 fill. Természetrajz kötve 20 fill. Természettan és vegytan kötve....................................................................................... 20 « Hámori M. Alkotmánytan kötve................................................ 20 « Bertalan V. Számtan I. füzet (II. oszt.) kötve 20 fill., II. füzet (III. oszt.) kötve 20 fill., III. füzet (IV. oszt.) kötve 20 fill., IV. füzet (V—VI. oszt.) kötve... ... ......... ___ .................... 20 « Uj naplóivck. A/l. minta. Fölvételi napló a róm. kath. kisdedóvódák és mene­dékházak számára. Beliv 32 rovattal, czimiv 24 rovattal. Ára ivenkint... ............................ 4 « A/2. minta. Fölvételi napló a róm. kath. népoktatási tanintézetek számára. Beliv 32 rovattal, czimiv 24 rovattal. Ára ivenkint 4 « B/l. minta. Mulasztási napló a róm. kath. kisdedóvódák és gyer­­mekmenedékházak számára. (Egy iv négy gyermek számára szolgál.) Ára ivenkint .................... .................................... 4 « B/2. minta. Előmeneteli és mulasztási napló a róm. kath. nép­iskolák számára. (Egy iv négy gyermek részére szolgál.) Ára 4 « Népiskolai bizonyítványok. ... ... ... ... ... ... ... ß « Kimerítő tankönyvjegyzékkel, melyben a német, tót stb. nyelven kiadott tankönyvek is föl vannak sorolva, valamint bevezetés czéljából mutatványpéldányokkal kívánatra ingyen és bérmentve szolgálunk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom