Rimsko-Katolicanski Pocetni Katekizmus. s pervim naukom iz svetoga pisma za drugi razred na selskih skolah skupa z naukom za pervi razred (Budapest, 1908)

A Szent-István-Társulat könyvkiadóhivatalában Budapest, VIII., Szentkirályi-utcza 28 b. megjelent és a katholikus iskolák számára előirt s azok használatára engedélyezett tankönyvek. Magyar nyelven. a) llittani könyvek. Róm. kath. elemi katekizmus a biblia elemeivel. Fekete képekkel —40, színes képekkel........................................ 52 fill. Róm. kath. kis katekizmus a III.—VI. oszt. számára_ ... 56 « Egri elemi katekizmus ........................................................ 20 « kis « _____ ___—...........—.............. 32 « Gerely József. Kis képes biblia. I/H. oszt. számára ... ... ... 50 < « « « ni/v. « « ......... so« — Római kath szertartástan. Kis kiadás. Népiskolák szá­mára, képekkel— ........_......................... — .......... 56 « Róder Alajos. Biblia kisebb gyermekek számára ................... .42 « « középkorú « « .............. ... 56 t « nagyobb « « _ _ kor. 1.06 * A kér. katholikus Egyház szertartásainak magyarázata a Veszprém-egyházm. népiskolák számára .................. ... 36 « Detnkovics Ágoston dr. A katholikus egyház rövid története. Népiskolák számára. Kötve .................. _ _. _ .......... 20 « — Róm. kath szertartástan népiskolák számára. Kötve 36 « Németh Gyula. Egyháztörténet ........................................ 40 « b) ABC-és könyvek. Bárány Ignácz. ABC-és könyv ............................................... 20 « Mócsy-Petrovácz-Steinberger. ABC-és könyv (bővebb kiadás 8 iv) 40 « (kisebb kiadás 5 iv) 28 « Dreisziger Ferencz. Uj magyar ABC-és könyv......................... 40 a Kiinda Károly. Hangutánzó ABC és olvasó ......................... 56 « Öveges és Wiemann. Hangutánzó magyar ABC. (Fonomimikai ABC.) Képekkel. Kötve........ —_... ................................ 50 « Zelliger József. Magyar ABC-és könyv a tótajku róm. kath. népiskolák számára .......................................................... 30 « C) Olvasókönyvek. Bárány Ignácz. I. olvasókönyv 20, n. olvasókönyv 36, Hl. olvasókönyv 48, IV. olvasókönyv 60, V. olvasókönyv K 1.28 « Mócsy-Petrovácz-Walter. H. olvasókönyv 52, 1H. olvasókönyv 60, IV. olvasókönyv (fiúiskolák számára) 88, IV. olvasó­könyv (leányisk. sz.) 88, V. olvasókönyv.................. K 1.44 « Zelliger József. Magyar olvasókönyv a tótajku róm. kath. népiskolák második osztálya számára .............................. 90 a Dreiszigcr-Számord-Szokoly és Róvó. Gazdasági és ismétlő­iskolák olvasókönyve ...............................................kor. 1.__ a Dreisziger-Györffy-Róvó. Olvasókönyv a gazdasági és ismétlő leányiskolák számára......................... ... kor. 1.40 « d) Fali olvasó táblák, fali eyyszereyy. Fali táblák a .Bárány-féle ABC-és könyvhöz. (24 lap.) Cruda kor. 4.80 — Vászonra huzva, fölaggatásra készen .............................. « 24._

Next

/
Oldalképek
Tartalom