Rimsko-Katolicanski Pocetni Katekizmus. s pervim naukom iz svetoga pisma za drugi razred na selskih skolah skupa z naukom za pervi razred (Budapest, 1908)

Fali táblák a Mócsy-Petrovácz-Schultz-féle ABC-és könyv­höz. (24 lap.) Cruda ................................... ..............—kor. 4.80 — Vászonra huzva, fölaggatásra készen ........ ... ... _ ... « 24.— Gvőrffu J. Fali egyszeregy. Cruda 1.20, vászonra felhúzva ' léczekkel ... ......................................................................„ « 3.20 Fali táblák az Öveges-Wiemann-féle Hangutánzó ABC-hez. 7 tábla. Cruda ... ... ... ...................... ....................... « 1.40 ej Olvasó- és tankönyvek osztatlan iskolák számára. Mócsy-Petrovácz-Schultz. Első olvasó- és tankönyv az osz­tatlan népiskolák Hl/IV. osztálya számára. Egyik év 60 fill. Másik év 60 a------— Második olvasó- és tankönyv az osztatlan népiskolák V/VI. osztálya számára. Egyik év............................„ 80 « Másik év............................... 80 « Ember Károly. Olvasó- és tankönyv osztatlan népiskolák Ill/VI. osztálya számára ......................... ......................... 88 « f) Vegyes tantárgyak. Ember K. A magyar nyelv és fogalmazás kézikönyve. 11. oszt 20 fill., III. oszt. 28 fill., IV. oszt. 32 fill., V/VI. oszt............ 32 « Győrffy J. Földrajz városi népiskolák IV. osztálya részére 48 fill., ugyanaz V/VI. oszt. részére.................................... 64 « — Magyarország története népisk. felsőbb oszt. számára 48 «. Mócsy L. Gazdaságtan íiuisk. számára 40 fill., leányisk. sz. 32 « Győrffy J. Számtan és mértan gazdasági ismétlő-isk. sz. 80 « Czike Imre. Háztartástan. Kötve ......................... ._ ........ 20 « Győrffy J. Földrajz kötve 20 fill. Történelem kötve 20 fill, 'természetrajz kötve 20 fill. Természettan és vegytan kötve ....................................................................................... 20 « Hámori M. Alkotmánytan kötve.............................. ... ....... 20 « Bertalan V. Számtan I. füzet (II. oszt.) kötve 20 fill., II. füzet (III. oszt.) kötve 20 fill., III. füzet (IV. oszt.) kötve 20 fill., IV. füzet (V—VI. oszt.) kötve... .......................................... 28 « llj naplóivek. A/l. minta. Fölvételi napló a róm. kath. kisdedóvódák és mene­dékházak számára. Beliv 32 rovattal, czimiv 24 rovattal. Ára ivenkint.......................................................................... 4 « A/2. minta. Fölvételi napló a róm. kath. népoktatási tanintézetek számára. Beliv 32 rovattal, czimiv 24 rovattal. Ára ivenkint 4 « B/i. minta. Mulasztási napló a róm. kath. kisdedóvódák és gyer­­mekmencdékházak számára. (Egy iv négy gyermek számára szolgál.) Ára ivenkint .............................................. 4 « B/2. minta. Előmeneteli és mulasztási napló a róm. kath. nép­iskolák számára. (Egy iv négy gyermek részére szolgál.) Ára 4 « Népiskolai bizonyitványok......................... <............................. 6 « Kimerítő tankönyvjegyzékkel, melyben a német, tót stb. nyelven kiadott tankönyvek is föl vannak sorolva, valamint bevezetés czéljából mutatvány példány okkal kívánatra ingyen és bérmentve szolgálunk.

Next