Rimsko-Katolicky Katechismus pre pociatocníkov s krátkym vytahom Biblie. pre druhu triedu l'udovich skol (Budapest, 1907)

A Szent-István-Társulat könyvkiadóhivatalában Budapest, VIII., Szentkiráli/i-utcza 28b. megjelent és a katholikns iskolák számára előirt s azok használatára engedélyezett tankönyvek. Magyar nyelven. a) Hittani könyvek. Esztergomi elemi katekizmus ... ... ...................................... 18 fill kis « .................................................. 36 a Egri elemi katekizmus .......................................................... 20 « kis « _ _ _______ ... ... ____ 32 « Gerely József. Kis képes biblia. I/li. oszt. számára............... 50 « « « « I1I/V. « « ... ... 80 « — Római kath. szertartástan. Kis kiadás. Népiskolák szá­mára, képekkel— ................................................. ............... 56 « — Bibliai képek a még olvasni nem tudó kis gyermekek számára. A «Kis Képes Biblia» képeiből összeállítva ... 20 Róder Alajos. Biblia kisebb gyermekek számára .................... 42 « « középkorú « « .................. 56 « « nagyobb « « ......... kor. 1.06 « A kér. katholikus Egyház szertartásainak magyarázata a Veszprém-egyházm. népiskolák számára _ ... ... ... ... 36 « Demkovics Ágoston dr. A katholikus egyház rövid története. Népiskolák számára. Kötve ...................................... ......... 20 « Németh Gyula. Egyháztörténet ......... ...................................... 40 « b) ABC-és könyvek. Bárány Ignácz. ABC-és könyv ................................................ 20 « Mócsy-Petrovácz-Steinberger. ABC-és könyv (bővebb kiadás 8 iv) 40 « (kisebb kiadás 5 iv) 24 « Dreisziger Ferencz. Uj magyar ABC-és könyv.......................... 40 « Öveges és Wiemann. Hangutánzó magyar ABC. (Fonomimikai ABC.) Képekkel. Kötve... .................................................. ... 50 « Zeitiger József. Magyar ABC-és könyv a tótajku rám. kath. népiskolák számára ..................................... ... ............... 30 « ej Olvasókönyvek. Bárány Ignácz. I. olvasókönyv 20, H. olvasókönyv 36, ni. olvasókönyv 48, IV. olvasókönyv 60, V. olvasókönyv K 1.28 « \Iócsy-Petrovácz-Walter. H. olvasókönyv 48, HL olvasókönyv 60, IV. olvasókon^ v (fiúiskolák számára) 88, IV. olvasó­könyv (leánvisk. sz.) 88, V. olvasókönyv. ... ... ... K 1.44 « Zeitiger József. Magyar olvasókönyv a tótajku róm. kath. népiskolák második osztálya számára 90 « Iheisziger-Számord-Szokoly és Róvó. Gazdasági és ismétlő­iskolák olvasókönyve ......................................... ... kor. 1.— « Dreisziger-Györffy-Róvó. Olvasókönyv a gazdasági és ismétlő leányiskolák számára...............................kor. 1.40 « d) Fali olvasótóbl&k, fali egyszeregy. Fali táblák a Bárány-féle ABC-és könyvhöz. (24 lap.) Cruda kor. 4.80 — Vászonra huzva, fölaggatásra készen ................................ « 24.—-i—i—í-jUw-í. -•»' ;

Next