Rokay Zoltán: Filozófiatörténet I. Ókor, középkor (Budapest, 2002)

: ti les z‘ PlalónSzokratcszJ i пах : . n d т osz.'Aiw x f ;ягпг > zS zs m p li IszJtíraálálossgfiitíiaiferasrDé fUritőszSDiogenészíílexűmlriai nilónOnqenészífureliusHuqusti sJiippokratészdPlatónSAlcuinus accus'ReimsiMinkmárCanterbu likuroszTanaitwszCiceroHijm iSzent TamásTlutarküosz'Epík asznia rcusiAu rcliusSzea tSlgos atónSzékrátészíínoxímaiidrosz wxi menészSzimplikiosz-Hérak tosz'Pülliaqorasz'Dcmokntosz ioqenészzAlexandrméVbilónÓri •tesz: íure/ius: tuquslimisJíippok tcsz'Plalón: llcuinus flaccus •i m 5 i.H inkmá rCa nttrb и rySzeti l izelmSzenfbonaventura'Epiáu zsTanaitioszCiaroHijiiinoiSzent imás‘Plata rkuesz'Epíktétosz a re us Hu rcliusSzcntztqeston a in'iiiii- iS zeni- fi ernáf I /idles z atónSzákrátészHmximandrosz laximmszSzmvIikioszJíérak tosz'Tütluiqorasz'Démokritosz wqenészHlexandriai'PliilónÓri nesz.1I urflius:4iuj и sím lis.'Htp kratész‘Tlatóni4lcuinusHlaccus •imsiJiinámárCanlcrburySzent •izet mS zen fBoiuiventu ra'í p i к и •z'PaiwitioszCiceraHqumóiSzent tmás'Tlutarkhosz'Tpiktétosz arcú sHurcliusSzentHqo sión a írva ux-iSzen f В ernáf 7 lui lesz dtónSzókrdlészHnaximamlrosz laximem-szSzimplikiosz.Hérak tosz'Puttmqorusz'Demokritosz wtjfíh’sz: Alexandriai' riulónOn nesz: lureluis: luqustinusJlippok tesz' Plat átiSAI cm ints'fia ecus ’imsiJAinkmárCanterburySzent izelmSzenfBonaventura'Epiku izíPanaitioszCicemAqiiinóiSzeiit imás'Vlu tar kho sz'Epiktétosz arcusHiircInisSzcnlHtjűstoii ai n>a uxiSzenl'B crnát Ili dies z dlónSzókrntészs tnaxummjrosz tarimencszSzimplikioszJűrak tosz'Vuthaqorasz'Démokrilosz ioqenesz.1 Alexandriai' ThilónÓn nészEAureliusHugustiniisJAippok Ítész'Plafon.' A Icáin a s'Tl a ccu s mmsiSkinkmúrCaiiterburySzenl Rokay Zoltán FILOZÓFIA­TÖRTÉNET ✓ Ókor, középkor

Next