Rokay Zoltán: Filozófiatörténet II. Újkor, 1400-1900 (Budapest, 2010)

tsMarsiiio'JicinofBQetzsche (aMirandoCaQ wrdanoBruno •jcartcsKicoCasíMaCcbrancíie iPascab'diumeJdetvétiusKpnt 'cheííingdCegctyeuerbachKkr ÍSchopenííauerCMargPietro nazziLeibniz'/rancisßacon isíMarsiCiotFicirwyűctzsche (aMirandoCatjiardatwBruno ’jtartes!Bßco[asfMa[ebranclie dPascaClHumcdíebvétinsKstnt 'cbedingdkgeijeuerbac fixier ÍSchopenhauerKíargPietro nazziLei6nizJrancis‘Bacon istMarsiCio^icinoiSßetzscfie laldirandoiatjiordam/Bruno iscartesJdicoCasMaUbranche HPascaChíume'dízívétiusKant '•cfitttingíKegeCjcuerbach'Kizr dSchopenhaueríMargPietro nazziLcibnizJrancisBacon isMarsiUoiFicinotyetzscfie laKfirandoíaCjiordan&Bnmo tscartes'7{kotasK(aíebrancfie HPascaEHu medkh’é tins'Kant '.dicltingdíegctyeucrbachKier ÍScbopenliaueríMar^Pietro nazziLeibniz‘Jrancii‘Bacon isMarsiCioficinoihßetzsche ta'MirandotaCjiordantfBruno ucartcsTdicofasíMalebrancbe tl’asccd'JíumeíHeívétius'Kant '■сЛсШпдУЬедеЬУеиегЬасЯКкг ttSchopenhauerMargPietro naz.ziLeibniz'Jrancü'Bacon isfMarsifíotFicinoyűctzscíie CaMirandoCatj Uirdam/Bruno Mtartes9d}coCas0daíebrancfie tPascaCHumedíefvétius 'Kant •chettingM'egeíftuerbacfiKier ÍSchopenfiauerTdargPietro nazziLe.ibnizdrancis'Bactm IS'Marsiíio'ficino9{ie t ziehe UBdirandolaQ iordano'ßnmo 9cartes9ßcoias9dakbranche dPasca&íumedíefaétiusKant 'xhefíingydcgeCjcuerbach'KicT dS cfwp e níi a uer9\{a r\'l’i etro nazziLeibn izjra ne isBacon is'Marsiíio'Jicino'Jiittzsche h'Miraiuioia Q iordanoßruno UcartesV\ßzo[asK(aiebrancfie tl’ascaidiume'düívétius'Kant 'chdíing'Jdcgeí'JeucrbachKieT ÍScfwpenáauerMa r^Pie t ro nazziLeibniz'JFrancis'Bacon Rokay Zoltán FILOZÓFIA­TÖRTÉNET Újkor

Next