Szalay József: A takarék-magtárról - Népiratkák (Budapest, 1902)

A Szent-István-Társulat könyvkiadóhivatalában (Budapesten, VIII., Szentkirályi-utcza 28b.) megjelent és ugyanott megrendelhető : Ájtatossági és imaköiiyvek a magyar nép számára, Katholikos Oktató- és épttleteskiinvv. Irta Goffine Lénárt. Ára fűzve korona 4.40, vászonkötésben korona 6.—, félbőrkötés­ben ......................................................................................kor. 7,— Élő Szent Olvasó. Imádságos- és Énekeskönyv az «Élő szent Olvasódról nevezett Mária-Társulat igazgatói- és tagjainak haszná­latára. Ára kötve ................................................ ...kor. —.40 1 mit dl. ozzá 1 és «lolgozzál. Imádságoskönyv munkások szá­mára. Irta Hahnekamp György. Szép színes képpel, tinóm papíron. Ára egész vászonkötésben ................................................kor. 1.— Jézus szentséges Szivének litániája. Nemkülönben hódoló, megkövetö es fölajánló imádságok Jézus szentséges Szivéhez. (Az egyházi főhatóság engedelmével.) Ára fűzve........kor. —.06 Jézus az én mindenem. Az Oltáriszentség hónapja. Irta P. Lercari S. J. Németből fordította egy Mária-gyermek. Gyö­nyörű kiállításban. Ára kötve.........................................kor. 2.— Imák és Intelmek a magyar katholikus hadfiak számára. Irta Molnár Vid Bertalan. Kilenczedik kiadás. Szent László király képé­vel. Ára kötve .................................................................kor. —.20 Égi ösvény a szentek nyomdokain.Példákban oktató imád­ságos- és énekeskönyv. Irta Nagy Antal. (Hat képpel.) Ára fűzve 3 kor., egészvászonba kötve 4 korona, egész fekete bőrbe kötve 5 korona, chagrinkötésben .....................................kor. 6.— Nagyasszonynak Szűz Mária. Áhitatos könyörgések gyűj­teménye. (Az egyházi hatóság engedelmével.) Ára fűzve kor. —.08

Next