Sz…i Lajos: XIII. Leó pápa élete. Püspökségének 50 éves jubileuma alkalmából - Népiratkák 74. (Budapest, 1893)

A Szent-István-Társulat és az abba való belépés módja. A Szent-István-Társulat jószellemű, részint népies, r­észint­­ tudományos könyvek kiadása végett létesült. A Szent-István-Tár­­­­sulat tagjai irányában a következő kötelezettséget vállalta el: 1. Évenkint minden társulati tagot 90 nyomtatott ívre terjedő olvasmányokban részesít. 2. A 90 nyomtatott ívre terjedő könyve­ket két vagy három részletben a tagok minden megterheltetése nélkül bérmentesen küldi szét. 3. A könyveket nem küldi minden tagnak külön, hanem úgynevezett tiszteleti tagjaihoz, kik minden egyházmegyében ennek kiterjedése szerint többen vannak, s kik azon a vidéken a tagok irányában a társulatot képviselik, a köny­veket az egyes tagoknak kézhez szolgáltatják, a tagdíjat tőlük átveszik stb. Aki a Társulat tagjai közé kiván lépni, ha a középpontban lakik, bejelenti magát a Társulat igazgatóságánál (Lövész-utcza 13. sz.), vidéken pedig azon tiszteleti tagnál, kitől a tagilletményt, , vagyis a 90 ívnyi könyveket legkönnyebb úton megkaphatja. Hogy a Társulat rendes tagja lehessen, tagdíjul évenkint legkésőbb augusztusig befizet 3 frt 15 krt azon tiszteleti tagnak, kitől a társulati könyveket kapja, és akihez, ha valamely könyvet meg nem kapott volna, a reclamatiót is intézi. Tekintve, hogy a könyvek mai ára szerint rendesen egy 10—12 ívből álló könyv ára 1 forint szokott lenni, a Társulat pedig 1 frt 5 krért 30 nyomtatott ívre terjedő könyveket ad, vagyis 90 ívet 3 frt 16 krért, tagadhatatlan, hogy oly olcsó áron, mint a Szent-István-Társulatnál, sehol az egész országban könyve­ket nem kaphatni. Megjegyezzük még, hogy a Szent-István-Társulat minden a hazában divó nyelven ad ki kath. elemi tankönyveket, melyeket legczélszerűbb magánál a Társulatnál megrendelni (a levelek *­é­czimzendők : A Szent-István-Társulat ügynökségének, "'" ' Lövész-utcza 13. sz.). Szent képek, imakönyvek, missalék szintén - ban kaphatók. Kívánatra a Társulat könyvjegy" küldetik.

Next