Zalka János: Szentek élete 2. (Budapest, 1860)

IV. rész - Junius. Szent Iván hava

SZENT IVÁN HAVA, (Junius.) Junius 1. Szén! Pamfii áldozár, bölcselő s egy­házi iró és vértanú (ácsai: Válens szerpap, Pál s más vértanúk, úgymint: őt szent utas (1. fcbr. 16, a 255 I.), Szcleuk, Porfír, ícodiil, Julián. rany és gyöngyök sokasága, és drágalátos edény a tudo­mány (Pldb. 20, 15.) s az igaz tudomány, melyet az igaz hit szentesít, melynek tárgya és iránya Isten dicsőségének ter­jesztése, megbecsülhetetlen. E meggyőződéstől lelkesíttetve foglalkozott a tudománynyal sz. Pamfii áldozár, bölcselő s egyházi író, ki a hajdani Fenicia, ázsiai tartomány, Berytus (most Beirut) nevű városában vagyonos és előkelő szülőktől származott, s ifjú korában a tudomány minden szakában ernyedetlen szorgalom­mal képezte ki magát. Ekép szerzett bő tudománya s minden oldalú míveltsége miatt polgártársai őt korán a legfőbb hiva­talokra emelték. Azonban minden kitünte­tés és vagyon mellett sem érezte magát boldognak. Sőt a pogány babona, mely-Szentck élete IV. Rész­ben született s felnőtt, mindinkább nyug hatatlanította őt, mivel sem Görögország, sem Róma bölcselői, sem a pogány papok el nem oszlathatták kételyeit, s ki nem elé­gíthették az igazság utáni sovárságát. Vég­re , a keresztény hit ismeretére jutván, Jézus Krisztusban találta föl azt, mit sem bő ismeretei, sem a föld általa birt javai nem adhattak neki. Ezért azonnal lemon­dott minden hivataláról, hogy egészen a szentiratok tanulmányozásába mélyedhes­­sen, s az erényekben gyakorolhassa magát. E végből az alexandriai tanoda nagyliiríí tanára, Origenes, utódjának, Piériusnak ta­nítványává lön. Tanulmányait végezvén Palesztina Cezarea nevű városába költö­zött, s ott letelepedvén áldozárrá szentelte tett. Mint áldozár saját költségén szerezte meg mindenfelől a szentatyák, s egyházi írók kézirataikat, különösen Origenes mű­veit , melyeket annyira becsült , hogy azok nagy részét maga másolta le. így lassankint oly könyvtárt gyűjtött, mely sevillai sz. Izidor tanúsága szerint 30000 darab kéziratra szaporodott, s melyben a hajdani remek írók minden miivé megvolt. De önmaga is több, a szentatyák által ma­gasztalt munkát írt a keresztény religió védelmére, melyek azonban, fájdalom! az idő viszontagságai következtében, csak egyes töredékekben jutottak az utókorra.

Next