Tinta Könyvkiadó

Könyvek

Gyarmathi Sámuel: Affinitas. A magyar nyelv grammatikailag bizonyított rokonsága a finn eredetű nyelvekkel

Budapest, 1999

Reguly Antal: Kalendárium

Budapest, 2008

Szíj Enikó (szerk.): Reguly és a tudomány „zománcza”. Életrajzi és kortörténeti adalékok 1.

Budapest, 2013

Minya Károly: Új szavak I. Nyelvünk 1250 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal

Budapest, 2007

Bencédy József: Retorika. Gyakorlati útmutató

Budapest, 2014

Grétsy László (szerk.): Vallomások. Harminchárom jeles magyar kortársunk gondolatai anyanyelvünkről

Budapest, 2009

Péter Mihály: A leplező nyelv. Álcázás és ámítás a nyelv használatában

Budapest, 2012

Hollós János: Bevezetés a kommunikációelméletbe. A hírek értéke

Budapest, 2013

Grétsy László: Anyanyelvi séták. Szavaink, neveink és szólásaink születése, életútja, titkokkal teli világa

Budapest, 2014

Minya Károly: Új szavak II. Nyelvünk 800 új szava értelmezésekkel és példamondatokkal

Budapest, 2014

Tótfalusi István: 44 tévhit a nyelvekről és nyelvünkről

Budapest, 2016

Grétsy László: Anyanyelvünk tájain

Budapest, 2016

Kiss Gábor Kohári Anna: Nyelvészeti kisszótár

Budapest, 2017

Grétsy László - Kiss Gábor (szerk.): A magyar nyelvről. Klasszikus íróink és költőink anyanyelvünkről

Budapest, 2018

Kiss Bernadett: Angyalok a Bibliában. 260 szentírási idézet

Budapest, 2018

Kiss Bernadett: Középkori szentek bölcsességei. 1780 útmutatás a helyes élethez

Budapest, 2019

Kiss Bernadett: Úton Isten felé. Szent Ágoston 1200 iránymutató gondolata latinul és magyarul

Budapest, 2018

Wappler József: Bűnök és erények a Bibliában

Budapest, 2016

Fábián Zsuzsanna (szerk.): Szótárírás a Kárpát-medencében. A magyar és a szomszédos országok többségi nyelveinek kétnyelvű szótára

Budapest, 2017

Bárdosi Vilmos (szerk.): Pierre Larousse 200, Le Petit Robert 50. A modern francia lexikográfia két neves évfordulója

Budapest, 2018

Muráth Judit (szerk.): Magyar szaklexikográfia

Budapest, 2020

Ladányi Mária et al. (szerk.): Nyelv - társadalom - kultúra. Interkulturális és multikulturális perspektívák I.

Budapest, 2014

Horger Antal: Magyar szavak története

Budapest, 2016

Balassa József: A nyelvek élete. A nagyközönség számára

Budapest, 2014

Schmidt József: A nyelv és a nyelvek. Bevezetés a nyelvtudományba

Budapest, 2014

Szabó Dénes: A magyar nyelvemlékek

Budapest, 2014

Burián János: Latin synonymika. A legfontosabb 2000 latin szó szinonimaszótára használati útmutatóval

Budapest, 2017

Simonyi Zsigmond: Tréfás népmesék és adomák. Nyelvjárási olvasókönyv

Budapest, 2018

Gecső Tamás - Spannfarft Marcellina (szerk.): A szinonimitásról

Budapest, 1998

Gecső Tamás (szerk.): Poliszémia, homonímia

Budapest, 1999

Somogyi Magda, T.: Toldalékrendszerezésünk vitás kérdései

Budapest, 2000

Gecső Tamás (szerk.): Lexikális jelentés, aktuális jelentés

Budapest, 2000

Siptár Péter (szerk.): Szabálytalan fonológia

Budapest, 2001

Kálmán László (szerk.): Magyar leíró nyelvtan. Mondattan I.

Budapest, 2001

Komlósy András: A lexikai-funkcionális grammatika mondattanának alapfogalmai

Budapest, 2001

Kálmán László: Konstrukciós nyelvtan

Budapest, 2001

Trón Viktor: Fejközpontú frázisstruktúra-nyelvtan

Budapest, 2001

Kemény Gábor (szerk.): A metafora grammatikája és stilisztikája

Budapest, 2001

Gecső Tamás (szerk.): Kontrasztív szemantikai kutatások

Budapest, 2001

Jászó Anna, A. - Bódi Zoltán (szerk.): Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény

Budapest, 2002

Kálmán László et al. (szerk.): Lexikalista elméletek a nyelvészetben

Budapest, 2002

Kemény Gábor: Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába

Budapest, 2002

Havas Ferenc: A marrizmus-szindróma. Sztálin és a nyelvtudomány

Budapest, 2002

Minya Károly: Mai magyar nyelvújítás. Szókészletünk módosulása a neologizmusok tükrében a rendszerváltozástól az ezredfordulóig

Budapest, 2003

Albert Sándor: Fordítás és filozófia. A fordításelméletek tudomány filozófiai problémái & Filozófiai szövegek fordítási kérdései

Budapest, 2003

Szathmári István (szerk.): A retorikai-stilisztikai alakzatok világa

Budapest, 2003

Gecső Tamás: A nyelvleírás lehetőségei és határai

Budapest, 2003

Jászó Anna, A.: Csak az ember olvas

Budapest, 2003

Herman József: Vulgáris latin. Az újlatin nyelvek kialakulásának útja

Budapest, 2003

Balogh Péter: Francia jelentésváltozások elemzése. Jelentéstágulások és jelentésszűkülések a francia nyelv kialakulása és fejlődése során

Budapest, 2003

KBART