Tinta Könyvkiadó

Könyvek

Dobsonyi Sándor - Hangay Zoltán - Nagy Katalin: Szófajtani elemzések

Budapest, 2003

Gecső Tamás (szerk.): Természetes nyelvek - mesterséges nyelvek

Budapest, 2003

Cerquiglini, Bernard: A francia nyelv születése

Budapest, 2004

Oszetzky Éva: Lexicologie et Enseignement du Français. Étuda Contrastive Français-Hongrois

Budapest, 2003

Kiss Lajos: Szófejtés, szótárírás és nyelvtudomány-történet

Budapest, 2004

Kiefer Ferenc (szerk.): Igék, főnevek, melléknevek. Előtanulmányok a mentális szótár szerkezetéről

Budapest, 2003

Hegedűs Rita: Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések

Budapest, 2005

Géró Györgyi: Új nyelvi nagyhatalom születőben. Spanyol nyelvészeti és szociolingvisztikai írások

Budapest, 2004

Jenei Teréz - Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról

Budapest, 2004

Lakatos Ilona, P. - Károlyi Margit, T. (szerk.): Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere

Budapest, 2004

Ladányi Mária et al. (szerk.): „…még onnét is eljutni túlra…” Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére

Budapest, 2004

Gecső Tamás (szerk.): Variabilitás és nyelvhasználat

Budapest, 2004

Fóris Ágota - Pálfy Miklós (szerk.): A lexikográfia Magyarországon

Budapest, 2004

Szili Katalin: Tetté vált szavak. A beszédaktusok elmélete és gyakorlata

Budapest, 2004

Cseresnyési László: Nyelvek és stratégiák avagy a nyelv antropológiája

Budapest, 2004

Bencédy József: Jót s jól! Válogatott nyelvművelő írások és műelemzések

Budapest, 2005

Szathmári István: A magyar stilisztika a kezdetektől a XX. század végéig

Budapest, 2005

Huszár Ágnes: A gondolattól a szóig. A beszéd folyamata a nyelvbotlások tükrében

Budapest, 2005

Litovkina Anna , T. - Mieder, Wolfgang: „A közmondást nem hiába mondják”. Vizsgálatok a proverbiumok természetéről és használatáról

Budapest, 2005

Várnai Judit Szilvia: Bárhogy nevezzük… A tulajdonnév a nyelven és a természetben

Budapest, 2005

Kiefer Ferenc: Lehetőség és szükségszerűség. Tanulmányok a nyelvi modalitás köréből

Budapest, 2005

Minya Károly: Rendszerváltás - normaváltás. A magyar nyelvművelés története, elevi és vitái 1989-től napjainkib

Budapest, 2005

Szirmai Mónika: Bevezetés a korpusznyelvészetbe

Budapest, 2005

Simoncsics Péter: Paradigmaváltás légüres térben. Karácsony Sándor, Lotz János és Laziczius Gyula kísérletei a magyar grammatika megújítására a XX. század 30-as éveiben

Budapest, 2005

Kálmán László - Trón Viktor: Bevezetés a nyelvtudományba

Budapest, 2005

Péter Mihály: Nyelv, stílus, költői beszéd. Válogatott tanulmányok

Budapest, 2005

Varga Márta, H.: A magyar fosztó- és tagadóképző

Budapest, 2006

Alberti Gábor: Matematika a természetes nyelvek leírásában

Budapest, 2006

Klaudy Kinga (szerk.): Papp Ferenc olvasókönyv. Papp Ferenc válogatott nyelvészeti tanulmányai

Budapest, 2006

Huszár Ágnes (szerk.): A családi nyaggatástól a munkahelyi nyelvhasználatig. Szociolingvisztikai olvasmányok magyar nyelven

Budapest, 2006

Szathmári István (szerk.): A stilisztikai alakzatok rendszerezése

Budapest, 2006

Szathmári István: A magyar nyelvtudomány történetéből

Budapest, 2006

Őrsi Tibor: French linguistic influence in the cotton version of Mandeville's Travels

Budapest, 2006

Gecső Tamás (szerk.): Nyelvi kompetencia - kommunikatív kompetencia

Budapest, 2006

Hegedűs Rita - Nádor Orsolya (szerk.): Magyar nyelvmester. A magyar mint idegen nyelv - Hungarológiai alapismeretek

Budapest, 2006

Kálmán László (szerk.): KB 120. A titkos kötet. Nyelvészeti tanulmányok Bánréti Zoltán és Komlósy András tiszteletére

Budapest, 2006

Simonffy Zsuzsa: L'un et le multiple

Budapest, 2006

Adamik Béla: Nyelvpolitika a Római Birodalomban

Budapest, 2006

Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Szöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok

Budapest, 2006

Szűcs Tibor: A magyar vers kettős nyelvi tükörben

Budapest, 2007

Varga László: Metrikus fonológia és a ritmikai hangsúlyváltozás

Budapest, 2005

Kemény Gábor: Nyelvi mozaik. Válogatás négy évtized nyelvművelő írásaiból

Budapest, 2007

Székely Gábor: Egy sajátos nyelvi jelenség, a fokozás

Budapest, 2007

Hoffmann István: Helynevek nyelvi elemzése

Budapest, 2007

Klaudy Kinga: Nyelv és fordítás. Válogatott fordítástudományi tanulmányok

Budapest, 2007

Forgács Tamás: Bevezetés a frazeológiába. A szólás- és közmondáskutatás alapjai

Budapest, 2007

Benkes Zsuzsa - Petőfi S. János: A vízjel nem tűnik el olyan könnyen. Versek megformáltságának megközelítése kreatív gyakorlatokkal

Budapest, 2006

Domonkosi Ágnes et al. (szerk.): Műhelytanulmányok a nyelvművelésről

Budapest, 2007

Olaszy Gábor: Mássalhangzó-kapcsolódások a magyar beszédben

Budapest, 2007

Kicsi Sándor András: Szószemantika

Budapest, 2007

KBART