Tinta Könyvkiadó

TINTA Könyvkiadó

A TINTA Könyvkiadó szakkönyv- és szótárkiadó, piacvezető a magyar egynyelvű szótárkiadás és a hazai nyelvészeti szakkönyvkiadás területén. A TINTA Könyvkiadó célja a legnagyobb hungarikum, a magyar nyelv szókincsének sokoldalú leltározása, vizsgálata és különböző típusú, korszerű, egynyelvű magyar szótárak kiadása. A kiadó elkötelezett a tudományos igényességgel megírt kézikönyvek, szakkönyvek és szótárak kiadása mellett. A TINTA Könyvkiadó eltökélt szándéka, hogy még szélesebb körben ismertesse meg a legfrissebb eredményeket a nyelvészeti kutatásokban. Jelen gyűjtemény a kiadónál megjelent szakkönyveket tartalmazza, melyek segítik a tudományos munkát. A kiadó külön, a SzóTudásTár adatbázisban szolgáltatja az egynyelvű szórátait. A TINTA Könyvkiadó a www.tintakiado.hu honlapján ingyenesen nyolc elektronikus online szótárt üzemeltet. Ezek nagy népszerűségnek örvendenek, igen látogatottak.


Könyvek

Gecső Tamás (szerk.): Lexikális jelentés, aktuális jelentés

Budapest, 2000

Siptár Péter (szerk.): Szabálytalan fonológia

Budapest, 2001

Kálmán László (szerk.): Magyar leíró nyelvtan. Mondattan I.

Budapest, 2001

Komlósy András: A lexikai-funkcionális grammatika mondattanának alapfogalmai

Budapest, 2001

Kálmán László: Konstrukciós nyelvtan

Budapest, 2001

Trón Viktor: Fejközpontú frázisstruktúra-nyelvtan

Budapest, 2001

Kemény Gábor (szerk.): A metafora grammatikája és stilisztikája

Budapest, 2001

Gecső Tamás (szerk.): Kontrasztív szemantikai kutatások

Budapest, 2001

Jászó Anna, A. - Bódi Zoltán (szerk.): Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény

Budapest, 2002

Kálmán László et al. (szerk.): Lexikalista elméletek a nyelvészetben

Budapest, 2002

Kemény Gábor: Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába

Budapest, 2002

Havas Ferenc: A marrizmus-szindróma. Sztálinizmus és nyelvtudomány

Budapest, 2002

Minya Károly: Mai magyar nyelvújítás. Szókészletünk módosulása a neologizmusok tükrében a rendszerváltozástól az ezredfordulóig

Budapest, 2003

Albert Sándor: Fordítás és filozófia. A fordításelméletek tudomány filozófiai problémái & Filozófiai szövegek fordítási kérdései

Budapest, 2003

Szathmári István (szerk.): A retorikai-stilisztikai alakzatok világa

Budapest, 2003

Gecső Tamás: A nyelvleírás lehetőségei és határai

Budapest, 2003

Jászó Anna, A.: Csak az ember olvas

Budapest, 2003

Herman József: Vulgáris latin. Az újlatin nyelvek kialakulásának útja

Budapest, 2003

Balogh Péter: Francia jelentésváltozások elemzése. Jelentéstágulások és jelentésszűkülések a francia nyelv kialakulása és fejlődése során

Budapest, 2003

Dobsonyi Sándor - Hangay Zoltán - Nagy Katalin: Szófajtani elemzések

Budapest, 2003

Gecső Tamás (szerk.): Természetes nyelvek - mesterséges nyelvek

Budapest, 2003

Cerquiglini, Bernard: A francia nyelv születése

Budapest, 2004

Oszetzky Éva: Lexicologie et Enseignement du Français. Étuda Contrastive Français-Hongrois

Budapest, 2003

Kiss Lajos: Szófejtés, szótárírás és nyelvtudomány-történet

Budapest, 2004

Kiefer Ferenc (szerk.): Igék, főnevek, melléknevek. Előtanulmányok a mentális szótár szerkezetéről

Budapest, 2003

Hegedűs Rita: Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések

Budapest, 2005

Géró Györgyi: Új nyelvi nagyhatalom születőben. Spanyol nyelvészeti és szociolingvisztikai írások

Budapest, 2004

Jenei Teréz - Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról

Budapest, 2004

Lakatos Ilona, P. - Károlyi Margit, T. (szerk.): Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere

Budapest, 2004

Ladányi Mária et al. (szerk.): „…még onnét is eljutni túlra…” Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére

Budapest, 2004

Gecső Tamás (szerk.): Variabilitás és nyelvhasználat

Budapest, 2004

Fóris Ágota - Pálfy Miklós (szerk.): A lexikográfia Magyarországon

Budapest, 2004

Szili Katalin: Tetté vált szavak. A beszédaktusok elmélete és gyakorlata

Budapest, 2004

Cseresnyési László: Nyelvek és stratégiák avagy a nyelv antropológiája

Budapest, 2004

Bencédy József: Jót s jól! Válogatott nyelvművelő írások és műelemzések

Budapest, 2005

Szathmári István: A magyar stilisztika a kezdetektől a XX. század végéig

Budapest, 2005

Huszár Ágnes: A gondolattól a szóig. A beszéd folyamata a nyelvbotlások tükrében

Budapest, 2005

Litovkina Anna , T. - Mieder, Wolfgang: „A közmondást nem hiába mondják”. Vizsgálatok a proverbiumok természetéről és használatáról

Budapest, 2005

Várnai Judit Szilvia: Bárhogy nevezzük… A tulajdonnév a nyelven és a természetben

Budapest, 2005

Kiefer Ferenc: Lehetőség és szükségszerűség. Tanulmányok a nyelvi modalitás köréből

Budapest, 2005

Minya Károly: Rendszerváltás - normaváltás. A magyar nyelvművelés története, elevi és vitái 1989-től napjainkib

Budapest, 2005

Szirmai Mónika: Bevezetés a korpusznyelvészetbe

Budapest, 2005

Simoncsics Péter: Paradigmaváltás légüres térben. Karácsony Sándor, Lotz János és Laziczius Gyula kísérletei a magyar grammatika megújítására a XX. század 30-as éveiben

Budapest, 2005

Kálmán László - Trón Viktor: Bevezetés a nyelvtudományba

Budapest, 2005

Péter Mihály: Nyelv, stílus, költői beszéd. Válogatott tanulmányok

Budapest, 2005

Varga Márta, H.: A magyar fosztó- és tagadóképző

Budapest, 2006

Alberti Gábor: Matematika a természetes nyelvek leírásában

Budapest, 2006

Klaudy Kinga (szerk.): Papp Ferenc olvasókönyv. Papp Ferenc válogatott nyelvészeti tanulmányai

Budapest, 2006

Huszár Ágnes (szerk.): A családi nyaggatástól a munkahelyi nyelvhasználatig. Szociolingvisztikai olvasmányok magyar nyelven

Budapest, 2006

Szathmári István (szerk.): A stilisztikai alakzatok rendszerezése

Budapest, 2006

KBART