Tinta Könyvkiadó

TINTA Könyvkiadó

A TINTA Könyvkiadó szakkönyv- és szótárkiadó, piacvezető a magyar egynyelvű szótárkiadás és a hazai nyelvészeti szakkönyvkiadás területén. A TINTA Könyvkiadó célja a legnagyobb hungarikum, a magyar nyelv szókincsének sokoldalú leltározása, vizsgálata és különböző típusú, korszerű, egynyelvű magyar szótárak kiadása. A kiadó elkötelezett a tudományos igényességgel megírt kézikönyvek, szakkönyvek és szótárak kiadása mellett. A TINTA Könyvkiadó eltökélt szándéka, hogy még szélesebb körben ismertesse meg a legfrissebb eredményeket a nyelvészeti kutatásokban. Jelen gyűjtemény a kiadónál megjelent szakkönyveket tartalmazza, melyek segítik a tudományos munkát. A kiadó külön, a SzóTudásTár adatbázisban szolgáltatja az egynyelvű szórátait. A TINTA Könyvkiadó a www.tintakiado.hu honlapján ingyenesen nyolc elektronikus online szótárt üzemeltet. Ezek nagy népszerűségnek örvendenek, igen látogatottak.


Könyvek

Noszkó Alajos (szerk.): Virág szó-tár. Magyar-latin szinonima-, szólás- és közmondásszótár 1791-ből

Budapest, 2021

Csallány Dezső: A székely-magyar rovásírás emlékei

Budapest, 2021

Horger Antal: A nyelvtudomány alapelvei. Bevezetés a nyelvtudományba

Budapest, 2021

Kallós Ede: Nevek és napok

Budapest, 2022

Kiss Jenő: Állandó szókapcsolatok a rábaközi Mihályiban

Budapest, 2022

Nagy J. Béla (szerk.): Olvasókönyv a magyar nyelvről. Arany János, Csefkó Gyula, Gyulai Pál, Herczeg Ferenc, Horváth János, Kertész Manó, Kosztolányi Dezső, Simonyi Zsigmond, Zolnai Gyula és Zsirai Miklós írása

Budapest, 2022

Országh László: Angol eredetű elemek a magyar szókészletben

Budapest, 2023

Kunoss Endre: Gyalulat. Vagyis megmagyarosított jegyzéke azon idegen szavaknak, mellyek különféle nyelvekbül kölcsönöztetvén, a' magyar beszédben és irásban korcsosítva vagy eredetikép használatnak

Budapest, 2022

Bálint Károly: Történelmi helynevek és műkifejezések szótára

Budapest, 2022

Benkő Loránd: A történeti nyelvtudomány alapjai

Budapest, 2022

Rubinyi Mózes: Általános nyelvtudomány

Budapest, 2022
Open access

Balassa József: A magyar nyelv életrajza

Budapest, 2023

Gecső Tamás - Spannfarft Marcellina (szerk.): A szinonimitásról

Budapest, 1998

Gecső Tamás (szerk.): Poliszémia, homonímia

Budapest, 1999

Somogyi Magda, T.: Toldalékrendszerezésünk vitás kérdései

Budapest, 2000

Gecső Tamás (szerk.): Lexikális jelentés, aktuális jelentés

Budapest, 2000

Siptár Péter (szerk.): Szabálytalan fonológia

Budapest, 2001

Kálmán László (szerk.): Magyar leíró nyelvtan. Mondattan I.

Budapest, 2001

Komlósy András: A lexikai-funkcionális grammatika mondattanának alapfogalmai

Budapest, 2001

Kálmán László: Konstrukciós nyelvtan

Budapest, 2001

Trón Viktor: Fejközpontú frázisstruktúra-nyelvtan

Budapest, 2001

Kemény Gábor (szerk.): A metafora grammatikája és stilisztikája

Budapest, 2001

Gecső Tamás (szerk.): Kontrasztív szemantikai kutatások

Budapest, 2001

Jászó Anna, A. - Bódi Zoltán (szerk.): Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény

Budapest, 2002

Kálmán László et al. (szerk.): Lexikalista elméletek a nyelvészetben

Budapest, 2002

Kemény Gábor: Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába

Budapest, 2002

Havas Ferenc: A marrizmus-szindróma. Sztálinizmus és nyelvtudomány

Budapest, 2002

Minya Károly: Mai magyar nyelvújítás. Szókészletünk módosulása a neologizmusok tükrében a rendszerváltozástól az ezredfordulóig

Budapest, 2003

Albert Sándor: Fordítás és filozófia. A fordításelméletek tudomány filozófiai problémái & Filozófiai szövegek fordítási kérdései

Budapest, 2003

Szathmári István (szerk.): A retorikai-stilisztikai alakzatok világa

Budapest, 2003

Gecső Tamás: A nyelvleírás lehetőségei és határai

Budapest, 2003

Jászó Anna, A.: Csak az ember olvas

Budapest, 2003

Herman József: Vulgáris latin. Az újlatin nyelvek kialakulásának útja

Budapest, 2003

Balogh Péter: Francia jelentésváltozások elemzése. Jelentéstágulások és jelentésszűkülések a francia nyelv kialakulása és fejlődése során

Budapest, 2003

Dobsonyi Sándor - Hangay Zoltán - Nagy Katalin: Szófajtani elemzések

Budapest, 2003

Gecső Tamás (szerk.): Természetes nyelvek - mesterséges nyelvek

Budapest, 2003

Cerquiglini, Bernard: A francia nyelv születése

Budapest, 2004

Oszetzky Éva: Lexicologie et Enseignement du Français. Étuda Contrastive Français-Hongrois

Budapest, 2003

Kiss Lajos: Szófejtés, szótárírás és nyelvtudomány-történet

Budapest, 2004

Kiefer Ferenc (szerk.): Igék, főnevek, melléknevek. Előtanulmányok a mentális szótár szerkezetéről

Budapest, 2003

Hegedűs Rita: Magyar nyelvtan. Formák, funkciók, összefüggések

Budapest, 2005

Géró Györgyi: Új nyelvi nagyhatalom születőben. Spanyol nyelvészeti és szociolingvisztikai írások

Budapest, 2004

Jenei Teréz - Pethő József (szerk.): Stílus és jelentés. Tanulmányok Krúdy stílusáról

Budapest, 2004

Lakatos Ilona, P. - Károlyi Margit, T. (szerk.): Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere

Budapest, 2004

Ladányi Mária et al. (szerk.): „…még onnét is eljutni túlra…” Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére

Budapest, 2004

Gecső Tamás (szerk.): Variabilitás és nyelvhasználat

Budapest, 2004

Fóris Ágota - Pálfy Miklós (szerk.): A lexikográfia Magyarországon

Budapest, 2004

Szili Katalin: Tetté vált szavak. A beszédaktusok elmélete és gyakorlata

Budapest, 2004

Cseresnyési László: Nyelvek és stratégiák avagy a nyelv antropológiája

Budapest, 2004

Bencédy József: Jót s jól! Válogatott nyelvművelő írások és műelemzések

Budapest, 2005

KBART