Tinta Könyvkiadó

TINTA Könyvkiadó

A TINTA Könyvkiadó szakkönyv- és szótárkiadó, piacvezető a magyar egynyelvű szótárkiadás és a hazai nyelvészeti szakkönyvkiadás területén. A TINTA Könyvkiadó célja a legnagyobb hungarikum, a magyar nyelv szókincsének sokoldalú leltározása, vizsgálata és különböző típusú, korszerű, egynyelvű magyar szótárak kiadása. A kiadó elkötelezett a tudományos igényességgel megírt kézikönyvek, szakkönyvek és szótárak kiadása mellett. A TINTA Könyvkiadó eltökélt szándéka, hogy még szélesebb körben ismertesse meg a legfrissebb eredményeket a nyelvészeti kutatásokban. Jelen gyűjtemény a kiadónál megjelent szakkönyveket tartalmazza, melyek segítik a tudományos munkát. A kiadó külön, a SzóTudásTár adatbázisban szolgáltatja az egynyelvű szórátait. A TINTA Könyvkiadó a www.tintakiado.hu honlapján ingyenesen nyolc elektronikus online szótárt üzemeltet. Ezek nagy népszerűségnek örvendenek, igen látogatottak.


Könyvek

Gecső Tamás - Sárdi Csilla (szerk.): Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban

Budapest, 2010

Gelencsér Katalin, B.: A tudás, a megismerés és a társas megértés öröme. Művelődéstörténeti és közművelődés-elméleti tanulmányok

Budapest, 2010

Károly Krisztina: Szöveg, koherencia, kohézió. Szövegtipológiai és retorikai tanulmányok

Budapest, 2011

Horváth Péter Iván: A szakfordítások lektorálása. Elmélet és gyakorlat

Budapest, 2011

Minya Károly: Változó szókincsünk. A neologizmusok több szempontú vizsgálata

Budapest, 2011

Brassai Sámuel: A magyar mondat

Budapest, 2011

Navracsics Judit - Lengyel Zsolt (szerk.): Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben. Pszicholingvisztikai tanulmányok II.

Budapest, 2011

Csizér Kata et al. (szerk.): Dinamikus csoport, dinamikus tanulás. A csoportdinamika szerepe a nyelvtanulásban

Budapest, 2011

Hunyadi László (szerk.): Rekurzió a nyelvben. I. Prozódiai megközelítés

Budapest, 2011

Bánréti Zoltán (szerk.): Rekurzió a nyelvben. II. Neurolingvisztikai megközelítés

Budapest, 2011

Csépe Valéria - Honbolygó Ferenc (szerk.): Rekurzió a nyelvben. III. Pszichológiai és idegtudományi megközleítés

Budapest, 2011

Terts István (szerk.): A folyton megújuló nyelvészet. Szépe György nyelvészeti írásaiból tanárok és diákok részére

Budapest, 2011

Bárdosi Vilmos (szerk.): Tegnapi filológiánk mai szemmel

Budapest, 2011

Kiss Zoltán et al. (szerk.): A pszicholingvisztikától a beszédtechnológiáig. Tanulmányok az alkalmazott nyelvészet hagyományos és új témaköreiből

Budapest, 2011

Pethő József: Alakzat és jelentés. Az alakzatok stílus- és jelentésképző szerepe a szövegben

Budapest, 2011

Híres László et al. (szerk.): Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. A 16. Élőnyelvi Konferencia anyagai

Budapest, 2011

Tátrai Szilárd: Bevezetés a pragmatikába. Funkcionális kognitív megközelítés

Budapest, 2011

Jakabb Oszkár: Madárnévkalauz. A Kárpát-medence madarainak névkalauza

Budapest, 2012

Németh T. Enikő (szerk.): Ember-gép kapcsolat. A multimodális ember-gép kommunikáció modellezésének alapjai

Budapest, 2011

Vig István: Verancsics Faustus Dictionariuma a korabeli európai kontextusban

Budapest, 2011

Bartha Csilla et al. (szerk.): Nyelv és oktatás kisebbségben. Kárpát-medencei körkép

Budapest, 2011

Simonffy Zsuzsa: La Paradoxe et ses Usages. Actes du colluque international des 21, 22 et 23 mars 2007 Département d'études francophones de l'Université de Pécs

Budapest - Limoges, 2011

Bárdosi Vilmos (szerk.): A szótól a szövegig

Budapest, 2012

Simon Orsolya - Szabó Dániel (szerk.): Alkalmazott nyelvészet hallgatói, oktatói szemmel

Budapest, 2011

Gecső Tamás - Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvi funkciók - stílus és kapcsolat

Budapest, 2011

Beregszászi Anikó: A lehetetlent lehetni. Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5-9. osztályában

Budapest, 2012

Honti László: Anyanyelvünk atyafiságáról és a nyelvrokonság ismérveiről. Tények és vágyak

Budapest, 2012

Németh Boglárka: Az aspektus a magyar nyelvben. Különös tekintettel a statikusságra

Budapest, 2012

Hegedűs József: Az idegen nyelv. Nyelvek - nyelvtanulás

Budapest, 2012

Lakatos Ilona, P. (szerk.): Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén. Többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok tanúságai

Budapest, 2012

Hattyár Helga et al. (szerk.): A sokszínű alkalmazott nyelvészet. Tanulmányok az alkalmazott nyelvészet területeiről

Budapest, 2012

Harmati Gábor: Orosz ige. Szótár - segédkönyv

Budapest, 2013

Bárdosi Vilmos (szerk.): Reáliák a lexikológiától a frazeológiáig. Értelmezések és fordítási kérdések

Budapest, 2013

Vargha Katali et al. (szerk.): Sokszínű humor. A III. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai

Budapest, 2013

Klein Ágnes: Utak a kétnyelvűséghez. Nyelvek elsajátítása iskoláskor előtt

Budapest, 2013

Szépe György: Nyelvészportrék

Budapest, 2013

Gecső Tamás - Sárdi Csilla (szerk.): Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata

Budapest, 2013

Gecső Tamás - Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvhasználat a médiában

Budapest, 2013

Zoltán András - Fedoszov, Oleg - Janurik Szabolcs (szerk.): A víz a szláv frazeológiában és paremiológiában I.

Budapest, 2013

Zoltán András - Fedoszov, Oleg - Janurik Szabolcs (szerk.): A víz a szláv frazeológiában és paremiológiában II.

Budapest, 2013

Szigetváry Péter: VL1xx. Papers in Linguistics. Presented to László Varga on his 70th Birthday

Budapest, 2013

Bárdosi Vilmos (szerk.): Szövegalkotó gyakorlatok, nyelvteremtő praktikák

Budapest, 2014

Havas Ferenc et al. (szerk.): Nyelvben a világ. Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére

Budapest, 2014

Fedoszov, Oleg: A frazeológia mint a nyelvészet kísérleti laborja. Válogatott tanulmányok az orosz és az általános frazeológiából

Budapest, 2014

Puskás, Andrea: Female identity in feminist adaptations of Shakespeare

Budapest, 2014

Simon Gábor: Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása

Budapest, 2014

Tukacs Tamás: Túlzásba vitt szavak. A fokozó értelmű szókapcsolatok magyar-angol szótára

Budapest, 2015

Gróf Annamária et al. (szerk.): Sokszínű nyelvészet - nyelvi sokszínűség a 21. század elején. Írások Kolláth Anna tiszteletére

Budapest, 2014

Ladányi Mária et al. (szerk.): Nyelvi rendszer és nyelvhasználat. Hallgatói tanulmányok

Budapest, 2014

Szathmári István: A Magyar Nyelvtudományi Társaság története (1904-2005)

Budapest, 2015

KBART