Tinta Könyvkiadó

TINTA Könyvkiadó

A TINTA Könyvkiadó szakkönyv- és szótárkiadó, piacvezető a magyar egynyelvű szótárkiadás és a hazai nyelvészeti szakkönyvkiadás területén. A TINTA Könyvkiadó célja a legnagyobb hungarikum, a magyar nyelv szókincsének sokoldalú leltározása, vizsgálata és különböző típusú, korszerű, egynyelvű magyar szótárak kiadása. A kiadó elkötelezett a tudományos igényességgel megírt kézikönyvek, szakkönyvek és szótárak kiadása mellett. A TINTA Könyvkiadó eltökélt szándéka, hogy még szélesebb körben ismertesse meg a legfrissebb eredményeket a nyelvészeti kutatásokban. Jelen gyűjtemény a kiadónál megjelent szakkönyveket tartalmazza, melyek segítik a tudományos munkát. A kiadó külön, a SzóTudásTár adatbázisban szolgáltatja az egynyelvű szórátait. A TINTA Könyvkiadó a www.tintakiado.hu honlapján ingyenesen nyolc elektronikus online szótárt üzemeltet. Ezek nagy népszerűségnek örvendenek, igen látogatottak.


Könyvek

Bátyi Szilvia - Vígh-Szabó Melinda (szerk.): A nyelv - Rendszer, használat, alkalmazás. Pszicholingvisztikai tanulmányok V.

Budapest, 2015

Bárdosi Vilmos (szerk.): A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben

Budapest, 2015

Wacha Imre: A tiszta beszéd. Beszédtechnika. Alapismeretek és szövegértelmezés magyarázatokkal I.

Budapest, 2015

Wacha Imre: Az értelmes beszéd. Alapismeretek és szövegértelmezés magyarázatokkal II.

Budapest, 2015

Fábián Zsuzsanna - Szöllősy Éva (szerk.): Szótár, lexikon, enciklopédia. Kérdések és feladatok

Budapest, 2015

Horváth Péter Iván: (Ny)elvi kérdések. 100 könnyed ismeretterjesztő cikk

Budapest, 2015

Folmeg Márta - Jóri Antia (szerk.): Világ és nyelv szenvedéllyel. Köszöntő kötet Gecső Tamás 60. születésnapjára

Budapest, 2015

Kontráné Hegybírtó Edit et al. (szerk.): Hallássérült fiatalok idegennyelv-tanulása Magyarországon. Zárótanulmányok és módszertan óratervekkel

Budapest, 2015

Gecső Tamás - Sárdi Csilla (szerk.): Nyelv és kép

Budapest, 2015

Gecső Tamás - Sárdi Csilla (szerk.): Nyelv, kultúra, társadalom

Budapest, 2015

Navracsics Judit - Bátyi Szilvia (szerk.): Első- és második nyelv: interdiszciplináris megközelítések. Pszicholingvisztikai tanulmányok VI.

Budapest, 2015

Kugler Nóra: Megfigyelés és következtetés a nyelvi tevékenységben

Budapest, 2015

Répási Györgyné: Túlzásba vitt orosz szavak. A fokozó értelmű szókapcsolatok magyar-orosz szótára

Budapest, 2015

Tolcsvai Nagy Gábor: Az ige a magyar nyelvben. Funkcionális elemzés

Budapest, 2015

Gaál Edit: Magyar nyelv. Szintek, síkok, hálózatok

Budapest, 2016

Adamikné Jászó Anna: A mondattani elv és a kisnyelvtanok. Az anyanyelvi tárgyak tanítása a magyar népiskolában 1868-tól 1905-ig

Budapest, 2016

Zichler Csilla: Onder de Loep. Inleiding in de fraseologi

Budapest, 2016

Bárdosi Vilmos (szerk.): Frazeológia az emberi világkép tükrözője

Budapest, 2016

Hidasi Judit et al. (szerk.): Család és rokonság nyelvek tükrében

Budapest, 2016

Kemény Gábor: Krúdy körül. Stilisztikai tanulmányok és elemzések a 20. századi magyar irodalomról

Budapest, 2016

Boda-Ujlaky Judit et al. (szerk.): A humor nagyítón keresztül

Budapest, 2016

Thass-Thienemann Tivadar: A nyelv interpretációja. I. A nyelv szimbolikus jelentése

Budapest, 2016

Rozgonyiné Molnár Emma: Frazeológiai kaleidoszkóp. Tanulmányok a magyar szólásokról, közmondásokról

Budapest, 2016

Vladár Zsuzsa, C.: A korai magyar grammatikák

Budapest, 2016

Gecső Tamás (szerk.): Ikon, nyelvi jel, szimbólum: nem természetes jelek a kommunikációban

Budapest, 2016

Budai László: A magyar mint idegen nyelv grammatikája. Elmélet és gyakorlat

Budapest, 2016

Simon Gábor: Bevezetés a kognitív lírapoétikába. A költészet mint megismerés vizsgálatának lehetőségei

Budapest, 2016

Brassai Sámuel: Mondattani tanulmányok

Budapest, 2016

Honti László: A magyar és a nyugati ótörök szókészleti kapcsolatairól

Budapest, 2017

Kovács László: Márka és márka név. Márkakutatás és nyelvészet - metszéspontok, lehetőségek, kihívások

Budapest, 2017

Simoncsics Péter: Nyelvészekről, nyelvészetről. 33 Írás a Möbius-szalag másik oldaláról

Budapest, 2017

Gecső Tamás - Szabó Mihály (szerk.): Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei

Budapest, 2017

Megyery Friederike - Székely Gábor: Túlzásba vitt német szavak. A fokozó értelmű szókapcsolatok magyar-német szótára

Budapest, 2018

Pelczéder Katalin: Magyar gyümölcsnevek

Budapest, 2018

Bódi Zoltán et al. (szerk.): Magyar szaknyelvek a Kárpát-medencében

Budapest, 2018

Hrisztova-Gotthardt, Hrisztalina et al.: A közmondásferdítések ma: öt nyelv antiproverbiumainak nyelvészeti vizsgálata

Budapest, 2018

Nemesi Attila László et al. (szerk.): Humorstílusok és -stratégiák

Budapest, 2018

Gecső Tamás - Szabó Mihály (szerk.): Egy- és többértelműség a nyelvben

Budapest, 2018

Székely Gábor (szerk.): A színek és a színnevek világa

Budapest, 2018

Jászay László: Az orosz igeszemlélet oktatásának nyelvészeti alapjai

Budapest, 2019

Paczolay Gyula: Közmondások, szólások Zrínyi Miklós írásaiban

Budapest, 2019

Parapatics Andrea: A magyar nyelv regionalitása és a köznevelés. Tények, problémák, javaslatok

Budapest, 2020

Kuna Ágnes: Nyelv, meggyőzés, gyógyítás. A meggyőzés mintázatai a 16-17. századi orvosi receptben

Budapest, 2019

Sohár Aniko et al. (szerk.): Getting Translated

Budapest, 2019

Gecső Tamás - Szabó Mihály (szerk.): Színnevek a különböző nyelvekben és kultúrákban

Budapest, 2020

Klaudy Kinga: Tézisek a fordítástudományról. Új fordítástudományi tanulmányok

Budapest, 2020

M. Pintér Tibor - P. Márkus Katalin (szerk.): Az ige vonzásában. Lexikográfiai, fordítástudományi tanulmányok és köszöntők Magay Tamás 90. születésnapjára

Budapest, 2020

Havas Ferenc (szerk.): A nyelvtipológia klasszikusai. Szemelvények a XVIII. század közepétől a XX. század elejéig

Budapest, 2020

Thass-Thienemann Tivadar: A nyelv interpretációja. II. A nyelv tudat alatti jelentése

Budapest, 2020

Kicsi Sándor András: Osztályozó nyelvészet

Budapest, 2021

KBART