Tinta Könyvkiadó

Könyvek

Navracsics Judit - Bátyi Szilvia (szerk.): Első- és második nyelv: interdiszciplináris megközelítések. Pszicholingvisztikai tanulmányok VI.

Budapest, 2015

Kugler Nóra: Megfigyelés és következtetés a nyelvi tevékenységben

Budapest, 2015

Répási Györgyné: Túlzásba vitt orosz szavak. A fokozó értelmű szókapcsolatok magyar-orosz szótára

Budapest, 2015

Tolcsvai Nagy Gábor: Az ige a magyar nyelvben. Funkcionális elemzés

Budapest, 2015

Gaál Edit: Magyar nyelv. Szintek, síkok, hálózatok

Budapest, 2016

Adamikné Jászó Anna: A mondattani elv és a kisnyelvtanok. Az anyanyelvi tárgyak tanítása a magyar népiskolában 1868-tól 1905-ig

Budapest, 2016

Zichler Csilla: Onder de Loep. Inleiding in de fraseologi

Budapest, 2016

Bárdosi Vilmos (szerk.): Frazeológia az emberi világkép tükrözője

Budapest, 2016

Hidasi Judit et al. (szerk.): Család és rokonság nyelvek tükrében

Budapest, 2016

Kemény Gábor: Krúdy körül. Stilisztikai tanulmányok és elemzések a 20. századi magyar irodalomról

Budapest, 2016

Boda-Ujlaky Judit et al. (szerk.): A humor nagyítón keresztül

Budapest, 2016

Thass-Thienemann Tivadar: A nyelv interpretációja. I. A nyelv szimbolikus jelentése

Budapest, 2016

Rozgonyiné Molnár Emma: Frazeológiai kaleidoszkóp. Tanulmányok a magyar szólásokról, közmondásokról

Budapest, 2016

Vladár Zsuzsa, C.: A korai magyar grammatikák

Budapest, 2016

Gecső Tamás (szerk.): Ikon, nyelvi jel, szimbólum: nem természetes jelek a kommunikációban

Budapest, 2016

Budai László: A magyar mint idegen nyelv grammatikája. Elmélet és gyakorlat

Budapest, 2016

Simon Gábor: Bevezetés a kognitív lírapoétikába. A költészet mint megismerés vizsgálatának lehetőségei

Budapest, 2016

Brassai Sámuel: Mondattani tanulmányok

Budapest, 2016

Honti László: A magyar és a nyugati ótörök szókészleti kapcsolatairól

Budapest, 2017

Kovács László: Márka és márka név. Márkakutatás és nyelvészet - metszéspontok, lehetőségek, kihívások

Budapest, 2017

Simoncsics Péter: Nyelvészekről, nyelvészetről. 33 Írás a Möbius-szalag másik oldaláról

Budapest, 2017

Gecső Tamás - Szabó Mihály (szerk.): Az ellentét nyelvi és nonverbális kifejezésének lehetőségei

Budapest, 2017

Megyery Friederike - Székely Gábor: Túlzásba vitt német szavak. A fokozó értelmű szókapcsolatok magyar-német szótára

Budapest, 2018

Pelczéder Katalin: Magyar gyümölcsnevek

Budapest, 2018

Bódi Zoltán et al. (szerk.): Magyar szaknyelvek a Kárpát-medencében

Budapest, 2018

Hrisztova-Gotthardt, Hrisztalina et al.: A közmondásferdítések ma: öt nyelv antiproverbiumainak nyelvészeti vizsgálata

Budapest, 2018

Nemesi Attila László et al. (szerk.): Humorstílusok és -stratégiák

Budapest, 2018

Gecső Tamás - Szabó Mihály (szerk.): Egy- és többértelműség a nyelvben

Budapest, 2018

Székely Gábor (szerk.): A színek és a színnevek világa

Budapest, 2018

Jászay László: Az orosz igeszemlélet oktatásának nyelvészeti alapjai

Budapest, 2019

Paczolay Gyula: Közmondások, szólások Zrínyi Miklós írásaiban

Budapest, 2019

Kuna Ágnes: Nyelv, meggyőzés, gyógyítás. A meggyőzés mintázatai a 16-17. századi orvosi receptben

Budapest, 2019

Sohár Aniko et al. (szerk.): Getting Translated

Budapest, 2019

Banczerowski, Janusz: Podstawy Polsko-Wegierskiej fonetyki i fonologii kontrastywnej

Budapest, 2001

Andor József et al. (szerk.): Szöveg az egész világ. Petőfi S. János 70. születésnapjára

Budapest, 2002

Balázs Géza et al.: Kedves hallgatóim! Válogatás a Magyar Rádió Édes anyanyelvünk című műsorából

Budapest, 2003

Balázs Géze et al. (szerk.): Éltető anyanyelvünk. Írások Grétsy László 70. születésnapjára

Budapest, 2002

Benkő Loránd: Nemzet és anyanyelve

Budapest, 2010

Clairvauxi Szent Bernát: A jó élet módja

Budapest, 2015

Dobóczi Anna - Tóth Zsófia (szerk.): Tégy szert bölcsességre! 630 bilbilia idézet magyarul és angolul nyelvtanulóknak

Budapest, 2019

Dobóczi Anna (szerk.): Szerezz okosságot! 630 bibliai idézet magyarul és németül nyelvtanulóknak

Budapest, 2019

Doyle, Arthur Conan: Scherlock Holmes. A reigate-i urak. Az Apátság major. Két novella angolul és magyarul nyelvtanulóknak

Budapest, 2016

Erdélyi János: Magyar közmondások könyve

Budapest, 2018

Gedényi Zsuzsanna: Zsuzsi néni illemtankönyve. Örök értékek nyomában

Budapest, 2018

Goldperger István (szerk.): 12 Scientists on the 21st Century

Budapest, 2009

Goldperger István (szerk.): 12 tudós a 21. századról. Tudomány, kormányzás, társadalom

Budapest, 2009

Honti László - Kékesi Kun Árpád - Nádasdy Ádám - Poszler György - Szegedy-Maszák Mihály: A társadalomtudományok szerepe a változó világban

Budapest, 2006

Kiss Bernadett: A boldogság titka. Ókori szerzők 1700 jótanácsa

Budapest, 2018

Kiss Gábor Pusztai Ferenc: Új szavak, új jelentések 1997-ből

Budapest, 1999

Kiss Gábor - Zaicz Gábor (szerk.): Szavak - nevek - szótárak. Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára

Budapest, 1997

KBART