Tinta Könyvkiadó

TINTA Könyvkiadó

A TINTA Könyvkiadó szakkönyv- és szótárkiadó, piacvezető a magyar egynyelvű szótárkiadás és a hazai nyelvészeti szakkönyvkiadás területén. A TINTA Könyvkiadó célja a legnagyobb hungarikum, a magyar nyelv szókincsének sokoldalú leltározása, vizsgálata és különböző típusú, korszerű, egynyelvű magyar szótárak kiadása. A kiadó elkötelezett a tudományos igényességgel megírt kézikönyvek, szakkönyvek és szótárak kiadása mellett. A TINTA Könyvkiadó eltökélt szándéka, hogy még szélesebb körben ismertesse meg a legfrissebb eredményeket a nyelvészeti kutatásokban. Jelen gyűjtemény a kiadónál megjelent szakkönyveket tartalmazza, melyek segítik a tudományos munkát. A kiadó külön, a SzóTudásTár adatbázisban szolgáltatja az egynyelvű szórátait. A TINTA Könyvkiadó a www.tintakiado.hu honlapján ingyenesen nyolc elektronikus online szótárt üzemeltet. Ezek nagy népszerűségnek örvendenek, igen látogatottak.


Könyvek

Beregszászi Anikó: A lehetetlent lehetni. Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5-9. osztályában

Budapest, 2012

Honti László: Anyanyelvünk atyafiságáról és a nyelvrokonság ismérveiről. Tények és vágyak

Budapest, 2012

Németh Boglárka: Az aspektus a magyar nyelvben. Különös tekintettel a statikusságra

Budapest, 2012

Hegedűs József: Az idegen nyelv. Nyelvek - nyelvtanulás

Budapest, 2012

Lakatos Ilona, P. (szerk.): Változó nyelvhasználat a hármas határ mentén. Többdimenziós nyelvföldrajzi térképlapok tanúságai

Budapest, 2012

Hattyár Helga et al. (szerk.): A sokszínű alkalmazott nyelvészet. Tanulmányok az alkalmazott nyelvészet területeiről

Budapest, 2012

Harmati Gábor: Orosz ige. Szótár - segédkönyv

Budapest, 2013

Bárdosi Vilmos (szerk.): Reáliák a lexikológiától a frazeológiáig. Értelmezések és fordítási kérdések

Budapest, 2013

Vargha Katali et al. (szerk.): Sokszínű humor. A III. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai

Budapest, 2013

Klein Ágnes: Utak a kétnyelvűséghez. Nyelvek elsajátítása iskoláskor előtt

Budapest, 2013

Szépe György: Nyelvészportrék

Budapest, 2013

Gecső Tamás - Sárdi Csilla (szerk.): Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata

Budapest, 2013

Gecső Tamás - Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvhasználat a médiában

Budapest, 2013

Zoltán András - Fedoszov, Oleg - Janurik Szabolcs (szerk.): A víz a szláv frazeológiában és paremiológiában I.

Budapest, 2013

Zoltán András - Fedoszov, Oleg - Janurik Szabolcs (szerk.): A víz a szláv frazeológiában és paremiológiában II.

Budapest, 2013

Kugler Nóra - Laczkó Krisztina - Tátrai Szilárd (szerk.): A megismerés és az értelmezés konstrukciói Tanulmányok Tolcsvai Nagy Gábor tiszteletére

Budapest, 2013

Szigetváry Péter: VL1xx. Papers in Linguistics. Presented to László Varga on his 70th Birthday

Budapest, 2013

Bárdosi Vilmos (szerk.): Szövegalkotó gyakorlatok, nyelvteremtő praktikák

Budapest, 2014

Havas Ferenc et al. (szerk.): Nyelvben a világ. Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére

Budapest, 2014

Fedoszov, Oleg: A frazeológia mint a nyelvészet kísérleti laborja. Válogatott tanulmányok az orosz és az általános frazeológiából

Budapest, 2014

Puskás, Andrea: Female identity in feminist adaptations of Shakespeare

Budapest, 2014

Simon Gábor: Egy kognitív poétikai rímelmélet megalapozása

Budapest, 2014

Tukacs Tamás: Túlzásba vitt szavak. A fokozó értelmű szókapcsolatok magyar-angol szótára

Budapest, 2015

Gróf Annamária et al. (szerk.): Sokszínű nyelvészet - nyelvi sokszínűség a 21. század elején. Írások Kolláth Anna tiszteletére

Budapest, 2014

Ladányi Mária et al. (szerk.): Nyelvi rendszer és nyelvhasználat. Hallgatói tanulmányok

Budapest, 2014

Szathmári István: A Magyar Nyelvtudományi Társaság története (1904-2005)

Budapest, 2015

Bátyi Szilvia - Vígh-Szabó Melinda (szerk.): A nyelv - Rendszer, használat, alkalmazás. Pszicholingvisztikai tanulmányok V.

Budapest, 2015

Bárdosi Vilmos (szerk.): A nyelvi pragmatika kérdései szinkrón és diakrón megközelítésben

Budapest, 2015

Wacha Imre: A tiszta beszéd. Beszédtechnika. Alapismeretek és szövegértelmezés magyarázatokkal I.

Budapest, 2015

Wacha Imre: Az értelmes beszéd. Alapismeretek és szövegértelmezés magyarázatokkal II.

Budapest, 2015

Fábián Zsuzsanna - Szöllősy Éva (szerk.): Szótár, lexikon, enciklopédia. Kérdések és feladatok

Budapest, 2015

Horváth Péter Iván: (Ny)elvi kérdések. 100 könnyed ismeretterjesztő cikk

Budapest, 2015

Folmeg Márta - Jóri Antia (szerk.): Világ és nyelv szenvedéllyel. Köszöntő kötet Gecső Tamás 60. születésnapjára

Budapest, 2015

Kontráné Hegybírtó Edit et al. (szerk.): Hallássérült fiatalok idegennyelv-tanulása Magyarországon. Zárótanulmányok és módszertan óratervekkel

Budapest, 2015

Gecső Tamás - Sárdi Csilla (szerk.): Nyelv és kép

Budapest, 2015

Gecső Tamás - Sárdi Csilla (szerk.): Nyelv, kultúra, társadalom

Budapest, 2015

Navracsics Judit - Bátyi Szilvia (szerk.): Első- és második nyelv: interdiszciplináris megközelítések. Pszicholingvisztikai tanulmányok VI.

Budapest, 2015

Kugler Nóra: Megfigyelés és következtetés a nyelvi tevékenységben

Budapest, 2015

Répási Györgyné: Túlzásba vitt orosz szavak. A fokozó értelmű szókapcsolatok magyar-orosz szótára

Budapest, 2015

Tolcsvai Nagy Gábor: Az ige a magyar nyelvben. Funkcionális elemzés

Budapest, 2015

Gaál Edit: Magyar nyelv. Szintek, síkok, hálózatok

Budapest, 2016

Adamikné Jászó Anna: A mondattani elv és a kisnyelvtanok. Az anyanyelvi tárgyak tanítása a magyar népiskolában 1868-tól 1905-ig

Budapest, 2016

Zichler Csilla: Onder de Loep. Inleiding in de fraseologi

Budapest, 2016

Bárdosi Vilmos (szerk.): Frazeológia az emberi világkép tükrözője

Budapest, 2016

Hidasi Judit et al. (szerk.): Család és rokonság nyelvek tükrében

Budapest, 2016

Kemény Gábor: Krúdy körül. Stilisztikai tanulmányok és elemzések a 20. századi magyar irodalomról

Budapest, 2016

Boda-Ujlaky Judit et al. (szerk.): A humor nagyítón keresztül

Budapest, 2016

Thass-Thienemann Tivadar: A nyelv interpretációja. I. A nyelv szimbolikus jelentése

Budapest, 2016

Rozgonyiné Molnár Emma: Frazeológiai kaleidoszkóp. Tanulmányok a magyar szólásokról, közmondásokról

Budapest, 2016

Vladár Zsuzsa, C.: A korai magyar grammatikák

Budapest, 2016

KBART