Gecső Tamás: A nyelvleírás lehetőségei és határai - Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 19. (Budapest, 2003)

A Tinta Könyvkiadó a „Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozá­sához” sorozat XIX. köteteként Gecső Tamásnak A nyelvleírás le­hetőségei és határai című munkáját adja közre. A monográfia címe a modem nyelvtudomány elméleti-módszertani alapvetésének fő kérdésére utal: a természetes nyelv adekvát leírása a társadalomtu­dományok vagy a természettudományok szférájába sorolható-e? A szerző amellett érvel, hogy a nyelvnek a langue értelmében való tudományos igényű és értékű leírása csak a természettudományok eszközeivel, módszereivel lehetséges. A mű második része a mai magyar nyelv leírásának néhány prob­lémáját tárgyalja, így - többek között - a kvantorok, a topik, a kontrasztív topik, a fókusz és a tárgyas ragozás, valamint a kérdő- szó és a hatókör összefüggéseiről olvashatunk elemzéseket. A szer­ző kísérletet tesz arra, hogy megvilágítsa a hová? és a honnan? reláció különbségének pszicholingvisztikai természetét. A harmadik részben a kontrasztivitás és a jelentésintegráció té­makörében olvashatunk tanulmányokat. A Függelék a nyelvészet, a műelemzés és a szövegkritika össze­függéseit mutatja be; ennek a résznek a társszerzője Glaser Judit. Itt olvasható először teljes terjedelmében Tamkó Sirató Károly Dimenzionista Albuma, amely nélkülözhetetlen kordokumentuma a 20. század 30-as évei párizsi művészvilágának. A monográfiát ajánljuk nyelvészeknek, irodalommal foglalko­zóknak egyaránt, mindazoknak, akik érdeklődnek a modem nyelv- tudomány legújabb kutatásai iránt. 2380 Ft SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XIX. Gecső Tamás A NYELVLEÍRÁS LEHETŐSÉGEI ÉS HATÁRAI TINTA KÖNYVKIADÓ Ifi s о ; 0 н и я и _ т »'Я ы í < т 1 Н О т Ü Ы О

Next

/
Oldalképek
Tartalom