Szili Katalin: Tetté vált szavak. A beszédaktusok elmélete és gyakorlata - Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 36. (Budapest, 2004)

A kötet elméleti fejezetei elsőként adnak összegző áttekintést magyarul a pragmatikáról, a nyelvtudománynak e mindössze pár évtizedes múltra visszatekintő ágáról, mely azzal tette színesebbé, izgalmasabbá a nyelvészet kívülállók számára száraz világát, hogy figyelmének középpontjába a nyelv használóját, annak egyéni és társadalmi tényezőktől függő megnyilvánulásait állította. A Szemantika - pragmatika, szemantikai jelentés - pragmatikai jelentés című fejezet a nyelv másfajta megközelítéséből következő számos elméleti probléma közül az egyik legfontosabbal, a beszélő közlésének szándékolt, „láthatatlan” jelentésével foglalkozik. Grice-nak a témával foglalkozó munkáit végigkövetve arra a kérdésre keresi a választ, miképpen lehetséges az, hogy az emberek általában többet vagy mást fejeznek ki, mint amit mondataik jelentenek, s mitől van az, hogy mindezek ellenére a nyelv betölti tár­sadalmi funkcióját, a beszélő és a hallgató az esetek túlnyomó többségében megértik egymást. A könyv fő témáját nyelvi cselekedeteink legkisebb egységei, a beszédaktusok ké­pezik. Az elméletüket megalapozó J. L. Austin és a tanítvány, J. R. Searle teóriájának koherens rendszerét, összevető elemzését magyarul ugyancsak itt olvashatjuk elsőként. A pragmatikai aspektus alkalmazásának létjogosultságát legmeggyőzőbben a szerző többéves kutatásainak eredményeit bemutató empirikus fejezetek, a kérésről, vissza­utasításról, a bocsánatkérésről, valamint a bókra adott válaszról született dolgozatok igazolják. Nyelvünknek nem csupán a hagyományos nyelvleírás előtt rejtve maradt vonásai, sajátosságai kerülnek a felszínre bennük, de érdekes adalékokkal szolgálnak annak a kérdésnek a megválaszolásához is, milyen egyedi vonásokkal bír a kultúrák közötti kommunikációban, miért értjük félre a más nyelvű, más kultúrájú beszélgető partne­reinket, mi lehet az oka annak, hogy egyszer sértően direktnek, udvariatlannak tartjuk megnyilvánulásaikat, máskor pedig túl homályosnak, körülményeskedőnek. A szerző, Szili Katalin az Eötvös Loránd Tudományegyetem docense, a magyar mint idegen nyelv oktatás elismert szakembere, több külföldön és itthon megjelent nyelv­könyv írója, akinek fő kutatási területei az igekötők mellett a beszédaktusok, valamint az interkulturális kommunikáció kérdései. A kiadó abban a meggyőződésben ajánlja a munkát, hogy hasznos és inspiráló is­mereteket nyújt a pragmatikáról, erről a magyar nyelvészetben még kevésbé elterjedt nyelvleírási szintről. A gyakorlati vizsgálatok pedig azzal a felismeréssel gazdagítják az olvasót, hogy a nyelv formai gazdagságát talán csak megteremtőinek - és egyben használóinak - a leleménye, a kultúrájukban gyökeredző megnyilvánulási szokásaik színessége, változatossága múlja felül. ISBN 963 7094 12 1 2400 Ft //ris te/i / f fzör/cy e/c érze/ic /псссуа/н. C/cycc­­zá/i say/cc'c/o/n, c/e es- Aicszöm, oé/et/ел oo/t. Szili Katalin .//ecyAocAccz/a/o/ic, Acicycy a free/ a /eyy icyézci/i/ sze/ic/iár, a/ni/ mi/a/ш Zcct/cc/ic. fTcc/cccr/cci / .yffiért/jo/it é/c? . / semmisén, or a A ösz­­szec/oAfam oa/a/tuf. r ln/ryif ta/ccn é/i is mecyérc/em/eA, /сет 9 . V cyo/icc/ nuír e/ azt a /iicc/ös /iagát>/ o/ tet&z/A tccc/zci oin/ci? TETTÉ VÁLT SZAVAK A beszédaktusok elmélete és gyakorlata f/ccy, sze/ct isten/. \ém aAarfam, c/e icjazá/i. //((Hjcy é/i mi/uen c/cjcye/­­/е/i ucicyi/oA/ fio­­/umró/ sii/ /e a /iciг. //(усуал/ С/r аА есусу cícs- Аа гопшу . /Асс/ос/ Aicsi, éc/i оа су су, с/е /сет ёгеАс rá. //(сссусуусс/ má/', öcsi/ /Amyo/i/i с/о/суот is. TINTA KÖNYVKIADÓ N m H­'W H H Й H гhH a 3 hH s m

Next

/
Oldalképek
Tartalom