Aczél György: Folytatás és megújulás. Válogatott kultúrpolitikai írások (Budapest, 1980)

ACZÉL GYÖRGY FOLYTATÁS és megújulás Aczél György válogatott írásainak ez a kötete a szerzőnek az elmúlt tíz évben megjelent leg­fontosabb művelődéspolitikai cikkeit és tanulmá­nyait gyűjti egybe. A szerző áttekinti korunk világfolyamatait és céljául tűzi ki annak a kér­désnek megválaszolását: miként épülnek be a politikai változások társadalmunk köznapi és el­méleti önismeretébe. A szocialista Magyarország társadalmi fejlő­désének az az utolsó tíz éve, melyben a kötet írásai születtek, nemcsak valóságunk külső arcu­latát, hanem életünk belső tartalmát is jelen­tősen átalakította. Amint a kötet egyik írása rámutat, mérni lehet ezt az emberek megnö­vekedett öntudatán, fokozottabb emberi felelős­ségérzetén, így azon is, hogy megnőtt érzé­kenységük a hibákkal, visszásságokkal, a szocia­lista társadalom elveitől idegen jelenségekkel szemben. A kulturális fejlődés értelme, demok­ratikusan emberformáló ereje - többek között - az ilyen magatartásformákban mutatkozik meg; ezért sem különíthető el a párt művelődéspo­litikája marxista politikánk egészétől, annak több mint húsz éve kialakított és a gyakorlat­ban bevált elveitől. A kötetnek közvetlenebbül a művelődéspoli­tika elveivel és gyakorlatával foglalkozó írásai azt is megvilágítják, hogyan sikerült a pártnak megőriznie a súlyos történelmi tapasztalatok

Next

/
Oldalképek
Tartalom