Ádám György (szerk.): Pszichofiziológia (Budapest, 1972)

Pszichofiziológia Válogatta és szerkesztette ÄDÄM GYÖRGY Tanulmánykötetünk a pszichikus műkö­dések biológiai és fiziológiai alapjainak ku­tatásával foglalkozó határtudomány, a pszichofiziológia néhány alapvető vonását ismerteti. A közölt tanulmányok egy ré­sze az agyműködések megközelítésére fel­használt igen különböző kísérleti módsze­reket és eredményeket írja le. Néhány összefoglaló jellegű, elsősorban a pszicho­lógusoknak készült írás egy-egy kutatási téma történetét, értékelését, a sikerek és kudarcok izgalmas perceit rögzíti. A tematikus összeállítás három pszichi­kus funkció: a tanulás, a motivációs folya­matok és a tudati jelenségek éllettani tör­ténéseit tárja fel. Többek között Pavlov, Anochin, Skinner, Hydén, Olds és Lurija alapvető írásait tartalmazza. Ádám György értékes bevezető tanulmánya fog­ja egybe ezt a jól felépített válogatást, nyomatékosan utalva a pszichofiziológiai kutatások fiziológiai eszközeire és a kísér­leti cél pszichológiai természetére. Kiadványunkat pszichológusok, bioló­gusok, pedagógusok, orvosok számára, va­lamint a pszichológia korszerű irányzatai iránt érdeklődőknek ajánljuk. Gondolat

Next