Adam, Wilhelm: Nehéz elhatározás. A sztálingrádi csata - német szemmel (Budapest, 1968)

WILHELM ADAM NEHÉZ ELHATÁROZÁS (A sztálingrádi csata - német szemmel) A kötet eredeti, német nyelvű kiadása egy év leforgása alatt öt, és a továbbiak­ban még két kiadást ért meg az NDK- ban, összesen 127 000 példányban. A szokatlanul nagy érdeklődés részben a szerző személyének szól — aki a 6. né­met hadseregben Paulus vezértábornagy i. segédtisztje volt -, részben pedig a mű tárgyának: a németek 1942. évi sztálin­grádi csatavesztése korunk emberének ma, huszonöt év távlatából sem közöm­bös; így vagy úgy, szinte mindannyiunk életére hatást gyakorolt. Valóban nem érdektelen egy, évtize­deken át hivatásos német katonatiszt szemszögéből megismerkedni a második világháborúval, nem érdektelen meg­ismerni egy parasztcsaládból származó, a Harmadik Birodalomhoz hű ember metamorfózisát és eszmevilágának újjá­alakulását. Wilhelm Adam ma így ír: „A porosz katonai nevelés termékei vol­tunk. Hozzászoktunk ahhoz, hogy enge­delmeskedjünk, és a parancsot még ak­kor is teljesítsük, ha az csapatunkkal szemben értelmetlennek, gyilkosnak, barbárnak bizonyult. Korántsem nevel­tek bennünket kritikus politikai gondol­kodásra. Akkoriban a sztálingrádi ka­tasztrófában lényegében a legfelsőbb hadvezetés bizonyos katonai hibáinak

Next

/
Oldalképek
Tartalom