Ákos Károly: Az idők örvényében. Agy és tudat (Budapest, 1975)

kSolv az idők ÖRVÉNYÉBEN AGY ÉS TUDAT Ákos Károly írja új könyvéről: .. .Csak azokról a kérdésekről igyekeztem beszélni, amelyek a mindennapi életünk és a közeljövő szempontjából a legfontosabbak, de amelyeket illetően olyan nehezen vagyunk képesek közös nyelvet találni... Az ember, az egyén úgy kering a különböző időbeli fo­lyamatok összefüggéseiben, mint valami ör­vényben. A közösség nyelvének letéteménye­seként évezredek formálják a tudatát, a faj egyedeként évmilliók határozzák meg motivá­cióit és az élet képviselőjeként évmilliárdok L óta haladó folyamatban van a legszövevé­nyesebb kölcsönviszonyok szerint beágya­zódva, miközben saját életkorának megfele­lően percek, napok, évek tapasztalatai hat­nak rá irányítókig. Minden egyén látszólag magányos világ: „köztünk a roppant jeges űr lakik”. Valójá­ban azonban sokkal mélyrehatóbb összetar­tozás köt bennünket egymáshoz, mint reali­zálnánk. Az ember csoportképző, csak cso­portban fennmaradó faj. Együvétartozásunk­­í nak köszönhetjük létünket, tudatunkat is, s tudatunknak azt az illúziót, hogy magányo­sak vagyunk, másoknak is, magunknak is I rejtélyesen. . . Az egyén agya központja egy az egyéni életben térbclileg és időbelileg változó, fejlődő reláció rendszernek, amelynek megfogalma­zása egy relációpszichológia feladata. Ez a könyv voltaképp e relációpszichológia be­vezetőjének is tekinthető. GONDOLAT

Next

/
Oldalképek
Tartalom