Ákos Károly: Idegrendszerünk (Budapest, 1963)

Ära: 23,50 Ft Dr. Ákos Károly IDEGRENDSZERÜNK Az embert idegrendsze­re, s főképpen agya te­szi emberré. E szerv működésén múlik tevé­kenységünk, gondolko­dásunk. — Az ember életjelenségeit csak az idegrendszer működésé­nek ismeretében érthet­jük meg. Ez azonban rendkívül nehéz feladat­nak bizonyult. Köny­­nyebb volt a Földet fel­fedezni, mint saját szer­vezetünk működését. A XV. század végén Ko­lumbus átkelt az At­lanti-óceánon, de a vér­keringést Harvey csak a XVII. század elején fe­dezte fel. Agyműködé­sünk segítségével már olyan technikát alkot­tunk, amely könnyen el­érhetővé teszi a Föld szinte minden pontját, s tájékozottságunkat ki­terjeszti minden népre, jóformán késedelem nél­kül. Agyunk felderítésé­nek feladata a XX. szá-

Next