Allport, Gordon W.: A személyiség alakulása (Budapest, 1980)

Allport személyiséglélektani könyve: gyűjtemény. Nem műfajilag az, hanem szemléletét és tartalmát illetően. Célja, hogy ember-képében egyesítse mindazt az elméleti és kísérletes termést, amelyet a pszichológia különböző irányzatai a sze­mélyiség alakulásáról, folytonos fejlődé­séről és szerkezeti változatosságáról hoz­tak. A görög filozófia típustanaival ugyanúgy megismerkedhet az olvasó, mint századunk különböző nagy pszicho­lógiai iskoláinak - a pszichoanalízisnek, a behavior-iskolának, az alaklélektannak és az egopszichológiának - személyiségfelfo­gásával. Allport olvasmányos, elbeszélő stílus­ban mutatja be a „vegytiszta” és a „hib­rid” elméleteket, kísérletes eredményeket, s bár állásfoglalása korántsem elfogulat­lan, mégis fontos információkkal szolgál a személyiség gyermekkori épüléséről, a kü­lönböző szintű szükségletek természetéről és a személyiségdimenziók méréséről. All­­port összegzésre törekvő, saját elméleté­nek magvát a személyiség egységének gon­dolata képviseli: vonásaink, képességeink nem függetlenek egymástól; kölcsönhatá­suk legalább olyan mértékben megszabja a személyiség fejlődését, mint az objektív, külső hatások. Ezért száll vitába a szerző a személyiségvonások skálákkal és tesz­tekkel történő mérésének abszolút érvé­nyességével (bár nem utasítja el teljesen e módszert, sőt, hasonlókat ő maga is szer­kesztett). A másokkal való összehasonlí­tás helyett hangsúlyozza, hogy a személyi­ség értékelése önmagunk egységén belül igazán eredményes. Allport hatalmas szakirodalmi anyag­gal ismerteti meg az olvasóit, s rájuk bízza a szintézis munkájának nagy részét is. így tanulságos e könyv.

Next

/
Oldalképek
Tartalom