Allport, Gordon W.: Az előítélet - Társadalomtudományi Könyvtár (Budapest, 1977)

G. W. ALLPORT: AZ ELŐÍTÉLET Gordon W. Allport az amerikai szociálpszichológia egyik kiemelkedő egyénisége. Ebben a több kiadást megért könyvében az előítéletek létrejöttének mechanizmusát vizs­gálja a csoportok közötti viszonyok­kal összefüggésben. Gazdag empiri­kus anyagon tárja fel az amerikai társadalomban uralkodó legjelleg­zetesebb faji és politikai előítélete­ket, a néger-problémát, az antisze­mitizmust és a baloldali gondolatok­kal szemben megnyilvánuló elfo­gultságokat. Liberális meggyőződésű lévén, felvázolja azokat a programo­kat, amelyek az előítéletes személyi­ség és magatartás háttérbe szorulá­sához és megszűnéséhez vezetnek. Műve - néha naiv megoldásai elle­nére is — jelentős hozzájárulás a téma szociálpszichológiai irodalmá­hoz. GON DOLAT

Next