Ambarcumjan, V. A.: Az univerzum kutatásának filozófiai kérdései (Budapest, 1980)

Korunkban — amikor az ember a világűr meghódítására tör — egyre nagyobb figyelemmel fordu­lunk az Univerzum felé, hogy meg­ismerjük sajátosságait, keletkezé­sét és fejlődését. Ambarcumjan akadémikus, nap­jaink szovjet csillagászatának egyik kiemelkedő egyénisége, tanulmány­­kötetéből alapos tájékoztatást kaphat az olvasó a csillagok és csillagrendszerek keletkezése elmé­letének fejlődéséről. A csillagá­szat azonban itt mégis csak esz­köz a szerző kezében. Szakterüle­tének példáin demonstrálja filozó­fiai nézeteit, és mutatja be a dia­lektikus materializmus széles körű természettudományos alkalmazha­tóságát, megismertetve az olvasót a tudományos kutatás különféle módszereivel. Kötetünk különböző fórumo­kon elhangzott előadások és folyó­iratokban megjelent cikkek gyűjte­ménye, amelyeket egy jól kifeje­ződő közös törekvés kapcsol ösz­­sze — a Világegyetem mind mé­lyebb megismerésének vágya. Gondolat

Next

/
Oldalképek
Tartalom