Andorka Rudolf: A társadalmi mobilitás változásai Magyarországon (Budapest, 1982)

Andorka Rudolf a társadalmi mobi­litás magyarországi kutatásainak nemzetközileg jól ismert szakem­bere. Egy Angliában nemrégiben megjelent vaskos kötete, s jó néhány idegen nyelven közölt publikációi adnak hírt külföldön is a Magyaror­szágon végzett kutatásairól. Most megjelenő könyve a tudo­mányág művelői számára ezúttal egy csakis hazánkban felmutatható előnyt aknáz ki: a társadalmi hely­zet változásaira, a társadalmi mobi­litásra vonatkozóan legkorábban nálunk országosan felmért adatok birtokában, a merőben eltérő társa­dalmi rendszereket is átívelő adat­­felvételek segítségével összehasonlító történelmi vizsgálatra nyílik al­kalma. A szerző igyekszik maradéktala­nul kihasználni az adatok adta lehe­tőségeit, s választ adni azokra a kér­désekre, amelyek a mobilitással fog­lalkozó szociológusokat régóta ér­deklik: milyen mértékűek a társa­dalmi helyzetben végbemenő válto­zások, milyen társadalmi körülmé­nyek és tényezők befolyásolják a mobilitást. Mi határozza meg azt: a gazdasági fejlettség szintje, vagy a társadalmi rendszer, milyen hatással van rá az oktatási rendszer és az is­kolai végzettség, hogyan alakulnak a mobilitási esélyek, s miben s mi­kor tér el a férfiak és a nők mobili­tása ? Nem éri be a hazai viszonyok tüzetes elemzésével, hanem a hatá­rainkon túlra is kitekint: összehason-

Next