Andrásfalvy András et al.: A növények világa I. - A természet világa (Budapest, 1969)

A NÖVÉNYEK VILÁGA A két kötet megírásában 27 szakember vett részt. Ez a tény egyrészt azt tükrözi, hogy a nö­vénytan ma már mennyire szerteágazó tudomány, más­részt viszont arra utal, hogy az egyes fejezetek, ill. fejezetré­szek szerzői — a megfelelő té­makörök specialistái. Mind­amellett a szerzők és szerkesz­tők törekedtek arra, hogy a munka a magas tudományos színvonal mellett közérthető legyen, s a kötetek megfelel­jenek az ismeretterjesztő kézi­könyv követelményeinek. A négy részre tagolt első kötet a növényi sejt, ill. az elemi szö­vetek kialakulásának leírása után nagy terjedelmet szentel a növényi test szerveződésé­nek és egyedfejlődésének is­mertetésére. A kötet második részében külön fejezet tár­gyalja a növény vízgazdálko­dását, a talajból való táplálko­zását, a széndioxid-asszimilá­ciót, a nitrogén-anyagcserét, az anyagszállítást, a légzést, a másodlagos növényi anyagok keletkezését, a növekedést és fejlődést, valamint a virágzást és termésérést. Végül két ki­sebb rész — néhány fejezet­ben — a növénykórtan és a nö­vénytani kutatás egyes, fonto­sabb problémakörét mutatja be. A rendkívül gazdag és szép ábraanyag fontos kiegészí­tője a kötet mondanivalójá­nak. GONDOLAT

Next