Aradi Nóra et al. (szerk.): A művészet története Magyarországon. A honfoglalástól napjainkig (Budapest, 1983)

Egyre több képzőművészeti kiadvány foglalkozik a magyarországi művészet történetének egv-egy fontos korszakával. Monográfiák, díszes albumok, kisebb­­nagyobb tudományos és népszerűsítő ta­nulmányok ismertetik jelentős művészeti irányzatok, iskolák, művésztelepek törté­netét, egyes kiemelkedő alkotók tevé­kenységét. Egyre sürgetőbb szükségletté vált, hogy az olvasók kezébe adjuk a hazai képzőművészet fejlődésének átfogó be­mutatását. Egyre inkább nélkülözhetet­lenné vált, hogy megjelenjék egy olyan egykötetes kézikönyv, amely egységes koncepció és korszerű szemlélet alapján segítse az áttekintő tájékozódást, feltárja a nagy összefüggése^; láncolatát a hon­foglalás korától egészen napjainkig. A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatócsoportjának kollektívája Aradi Nóra vezetésével ki­adónk felkérésére vállalta, hogy elkészíti az új, egykötetes összefoglalást. A nagy­­közönség számára írott új teljes áttekin­tésre törekvő kézikönyv felhasználja a kötet elkészülésének időpontjáig feltárt legújabb kutatási eredményeket. A szerzők, akik az általuk bemutatott korszak legjobb hazai szakértői, éltek a lehetőséggel, hogy először ebben a könyv­ben közöljék a legújabb értékeléseket. Az igen gazdag ismeretanyagot tartal­mazó kötet használatát bő apparátus, fogalommagyarázat, hely- és névmutató közlésével igyekeztünk megkönnyíteni. A szöveget közvetlenül kisérő gazdag illusztrációs anyag, a sok alaprajz mind a legvilágosabb szemléltetést célozza.

Next