Aradi Nóra - Fukász György: Technika és művészet (Budapest, 1974)

A tudományos-technikai for­radalom támasztotta esztétikai, művészetelméleti kérdések vizsgálatára vállalkozott Aradi Nóra és Fukász György a hazai szakirodalomban először. A technikai fejlődés vizsgálatá­ban a két szélsőséget állítják középpontba: a technikát mű­vészetpusztító démonnak fel­tüntető romantikus technika­szemléletet, és a technikát iste­nítő művészetszemlélet hamis végletét. Három fejezetben elvi kérdéseket fejtegetnek, és a művészet egészét vizsgálják a tudományos-technikai forrada­lom szemszögéből, majd há­rom művészeti ág - zene, kép­zőművészet, film - és a techni­ka viszonyát elemzik. Végkö­vetkeztetésük, hogy a technika forradalmasodása a jelenkor művészete számára nem „ál­dás" és nem „átok", hanem egy elvileg új helyzetből fakadó új lehetőség, melyet a humanista művészet a társadalmi és mű­vészeti haladás érdekében használhat fel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom