Aradi Nóra: Képzőművészet és közönség - Stúdium könyvek 28. (Budapest, 1961)

Aradi Nóra KÉPZŐMŰVÉSZET ÉS KÖZÖNSÉG Aradi Nóra kötete három összefüggő, de önmagában is kerek egészet alkotó tanulmányból áll. Az első: Társada­lom és közönség címmel a művészet és a közönség viszonyának kérdését vizs­gálja. A témának gazdag történeti áttekintését adja a kapitalizmus előtti osztálytársadalmaktól kezdve, rész­letesen elemezve, miért támadt sza­kadék a kapitalizmus idején a művé­szet és a közönség között, s miért torzult el az alkotó folyamat.­­ A szerző előtérbe állítja a magyar fejlődés sajátosságait, és foglalkozik a szocializmusban bekövetkezett új helyzettel. — A második rész a kapitalizmus és az imperializmus korá­ban elburjánzott legfontosabb izmu­soknak sokoldalú marxista elemzését tartalmazza. — Végül igen érdekes fejtegetéseket olvashatunk a művé­szeti stílus és minőség fogalmának néhány kérdéséről. Aradi Nóra könyve ugyanakkor, amikor igen érdekes, alapos ismereteket nyújtó művészet­­történeti tanulmány, nagyon bátor művészetpolitikai írás, melynek leg­főbb célja, hogy segítséget adjon mai művészetünk jobb megértéséhez, a kibontakozó új szocialista realista művészet ápolásához. A könyv nagy előnye és érdeme, hogy ad újat a művészek és a művészethez értő szakemberek számára, és ugyanakkor világosan megmagyaráz fontos kérdé­seket a széles olvasóközönség szá­mára is.

Next