Arismendi, Rodney et al.: Eszmeáramlatok Latin-Amerikában (Budapest, 1981)

ESZMEÁRAMLATOK LATIN AMERIKÁBAN „Latin-Amerika az ellentétek világa.” Kötetünk jól tükrözi e sokszor emlegetett közhely igazságmagvát. Földünk e vi­dékén fellelhető napjainknak szinte minden fontos társa­dalmi jelensége és mozgal­ma: megdöbbentő szegény­ség és mérhetetlen gazdagság, gazdasági elmaradottság és az atomkorra jellemző, korszerű ipari létesítmények, tespedés és rohamos fejlődés, gyarmati függés és önálló imperialista törekvések, az elnyomók alá­zatos kiszolgálása és hősies forradalmi harc, fasiszta dik­tatúra és szocialista demokrá­cia. Ezt a jellegzetességet igyekeztünk kifejezni sajátos, Magyarországon talán szo­katlannak is tűnő válogatási módszerünkkel, s a Latin- Amerikában valóban ható politikai-ideológiai irányza­tok mindegyike képviselteti magát a közölt írások között: ismert marxisták, radikális és

Next