Aristarco, Guido: Filmművészet vagy álomgyár. A mai nyugati filmművészet. Válogatás (Budapest, 1970)

Ari st areo: FILMMŰVÉSZET VAGY ÁLOMGYÁR Guido Aristarco (Mantova, 1918-) az olasz és a nemzetközi filmszakiro­dalom kiváló egyénisége; lapszer­kesztő' (Cinema Nuovo), kritikus, filmelméleti munkák szerzője. A vi­lágon ő dolgozta fel először a film­szakirodalom elméletét és történetét. Aristarco az olasz neorealizmus szü­letése körül bábáskodott, első cikkei (Cinema, 1942) a filmművészet tár­sadalmi elkötelezettsége mellett tör­tek lándzsát és ebben a vonatkozás­ban méltatta az Emberek a havason című magyar filmet is. Azóta rokon­­szenvvel és figyelemmel kíséri a ma­gyar filmművészet eredményeit, me­lyekről folyóiratában rendszeresen beszámol. A Filmművészet vagy álomgyár a modern filmművészet legfontosabb irányvonalait felmérő hatalmas tanulmánykötetből ad válogatást. A szerző nem csupán filmművészeti vonatkozásokat elemez, hanem mély­rehatóan vizsgálja napjaink nyugati társadalmi jelenségeit is. Gondolat

Next