Arisztotelész: Rétorika (Budapest, 1982)

A meggyőzésre való törekvés, a szónoklás feltehetőleg egy­idős a nyelvvel. Jelentősége a homéroszi társadalomban pél­dául vetekszik a fegyvereké­vel. Mikor ez utóbbiak cső­döt mondanak, az okos sza­vak veszik át szerepüket. „Lám, az acháj fiakat te le­győzöd, öreg, szavaiddal” - olvashatjuk az Iliászban. A meggyőzés művészetének klasszikusa Arisztotelész, aki Retorikáját feltehetőleg i. e. 329 és 323 között írta. A mai olvasót, aki nem feltétlen szó­nok kíván lenni e mű olvas­tán, nemcsak a meggyőzés lo­gikai eszközeinek felsorolása, a lélektani és etikai bizonyíté­kok tárháza, a stílus és a be­szédelrendezés kérdései kötik majd le, hanem el fogja bűvöl­ni az arisztotelészi bölcsesség, mely minduntalan megnyilat­kozik, akár jótettről és hálá-

Next