Artner Tivadar: Évezredek művészete (Budapest, 1965)

Artner Tivadar ÉVEZREDEK MŰVÉSZETE A képzőművészetek fejlődé­sének a barlangfestészettel kez­dődő csodálatos útján kalauzol végig minket Artner Tivadar könyve. Magyarázatot keres a nagy stíluskorszakok sajátos jellegzetességeire, a társadalmi fejlődéssel való összefüggései­re, kutatja a művészet belső törvényszerűségeit, a művészi látás- és kifejezésmód tökélete­sedésének izgalmas folyamatát. Artner műve, noha rendszeres összefoglalását is kívánja adni az egyetemes és magyar művészet­­történet legjelentősebb ered­ményeinek, mindenekelőtt az egyes műalkotások megérté­sére akar tanítani. Egyes festmények, szobrok művészi értékeinek, szépségé­nek elemzésével szeretné el­juttatni olvasóit a tudatos mű­élvezet örömeihez, ahhoz, hogy egyre több gyönyörűséget ta­láljanak az emberi megismerés művészi formákban feltárulko­zó eredményeiben. GONDOLAT

Next