Asmus, Valentin Ferdinandovič: Descartes (Budapest, 1958)

Aszmusz DESCARTES A szerző azt a feladatot tűzte maga elé, hogy Des­cartes életrajzi adatainak, műveinek és levelezésének tükrében felvázolja a des­­cartes-i gondolat egész fej­lődéstörténetét. Ez igen bo­nyolult feladat, hiszen Des­cartes tanításaiban sok az ellentmondásos elem; a fi­lozófia alapvető kérdésében — a lét és a gondolkodás viszonyára vonatkozó kér­désben - dualista volt, fi­zikájában materialista elve­ket fejtett ki, az ismeretel­mélet területén a raciona­lizmus ősének lehet tekin­teni, a matematikát pedig valósággal forradalmasítot­ta, mert a változó mennyi­ség általa bevezetett fogal­mával „bevonult a matema­tikába a mozgás és ezzel a dialektika" (Engels). Aszmusz nagy tárgyi tu­dással és gondos elemzés­sel rajzolja meg a XVII. század legkiválóbb szelle­mének portréját, rámutatva a nagy tudós és filozófus tévedéseire, ugyanakkor el­ismerve mindazt, ami élet­művében maradandó érté­kű. Könyve kiterjed а ХУП. századi Franciaország és Hollandia társadalmának elemzésére is, mert Des cartes jelentőségét csak az akkori társadalmi vi­szonyok és ideológiai moz­galmak ismeretében lehet kellőképpen felmérni. i (

Next