B. Vámos Vera: Karl Jaspers filozófiája (Budapest, 1966)

В. VÁMOS VERA KARL JASPERS FILOZÓFIÁJA Jaspers német filozófus nevét a nagyközönség bizonyára sokszor olvasta már a napi­lapokban. Korunk egyik leg­népszerűbb és széles körben olvasott egzisztencialista filo­zófusa. Filozófiájára elsősor­ban Kierkegaard és Heideg­ger hatott, de Jaspers kevésbé elvontan, érzékenyen és gyor­san reagál napjaink aktuális ideológiai és politikai prob­lémáira is. E kismonográfiá­ban B. Vámos Vera viszony­lagos teljességre törekedve is­merteti és kritikailag elemzi a szerzőnek jóformán vala­mennyi fontosabb munkáját és állásfoglalását. A kötet kitér Jaspers legújabb nézeteire is az atomháborúról és a német kérdésről. A szerző igyekezett kibogozni a neves gondol­kodó idealista filozófiájának összetevőit és híven bemutat­ni e polgári koncepció haladó vonásait. GONDOLAT

Next