Bachofen, Johann Jakob: A mítosz és az ősi társadalom. Válogatott írások (Budapest, 1978)

J. J. BACHOFEN: A MÍTOSZ ÉS AZ ŐSI TÁRSADALOM Johann Jakob Bachofen kutatásai rend­kívül sokrétűek voltak. Elmélyülten tanul­mányozta a római jog történetét, s kiter­jesztette kutatásait az antik görög és itáliai társadalom fejlődésének sajátos vonásaira is. Tudományos vizsgálatait kiegészítette a régészet, összehasonlító vallástörténet és néprajz eredményeivel is. Elemzéseit elsősorban az 1861-ben meg­jelent Az anyajog című nagy művében fog­lalta össze, arra a következtetésre jutva, hogy a társadalom fejlődésének meghatá­rozott fokán az anyához fűződő kapcsola­tok a döntő tényezők. E fokot Bachofen a matriarchátus korának nevezte. Eredmé­nyeit Marx és Engels nagyra becsülték, s szigorú kritikával, de beleépítették tudo­mányos elméletükbe. A Bachofen halála óta eltelt közel egy évszázad etnológiai ku­tatásai természetesen sokat változtattak a neves tudós eredményeinek megítélésén. De munkásságának pozitív vonásait, a té­nyek összegyűjtésében megnyilvánuló kö­rültekintését, elemzéseinek bátorságát és öüetgazdagságát mindig elismerték. Könyvünk, melyet Sarkady János állított össze, először ismerteti meg olvasóinkat magyarul Bachofen írásaival. A magvas előszó, a gazdag jegyzetanyag és néhány illusztráció jól egészíti ki a neves tudós elemzéseit. GONDOLAT

Next