Balázs András: Az agy és értelem eredete - Studium Könyvek 13. (Budapest, 1959)

AZ AGY ÉS ÉRTELEM EREDETE A legnagyobb paradoxon... — mutat rá a könyv bevezetője — ... hogy a természettudo­mány, elsősorban a biológia, a századfordulóig szinte sem­mit sem tudott annak a szerv­nek működéséről, amely az egész emberi kultúrát — s közte a természettudományo­kat — létrehozta és magába sűrítette.” Bár e könyvnek nem célja, hogy az emberi agy működését megismertesse az olvasóval, mégis az ideg­­rendszer és az idegműködés fejlődéstörténetének vázolásá­val tájékoztat a legújabb tudo­mányos eredményekről. A kötet fejezetei azt a gon­dolatot fejtik ki, hogy ha az ember fejlődésének útját visz­­szafelé követjük, nemcsak egyes szerveink őseit találjuk xtneg az állatvilág egyes típu­­aiban, hanem érzelmeink, aagatartásunk, sőt értelmünk íezdetleges csíráit is, többc­­tevésbé kifejezett formában. \z olvasó először megismer­kedik a legprimitívebb állat­­típus, az egysejtűek ingerlé­kenységével, majd a fejlet­tebb típusok reflexeivel, ösz­tönéletével, végül a maga­­sabbrendűek igen bonyolult idegműködésével. A maga­­sabbrendű állatoknál meg­találhatjuk az érzelmek kife­jezését, sőt az értelem alapja, az elvonatkoztatás csíráit is. A lrnnxni caoríkcÁnóxrol twnmnn Dr. Balázs András

Next

/
Oldalképek
Tartalom