Balázs Lóránt: A kémia története (Budapest, 1968)

balAzs lóhánt A KÉMIA TÖRTÉNETE A mai olvasó számára teljesen hétköz­napivá és megszokottá vált, hogy ott­honát gázzal fűtse, autóját benzinnel üzemeltesse, vagy műszálból készült ruháját fölvegye. Teljesen természete­sen fogadja el a modern kémia ered­ményeit és ugyanakkor nem gondol arra, hogy pár századdal ezelőtt gon­dot okozott annak megfejtése, hogy miből áll a víz, vagy a levegő, mi tulaj­donképpen az égés. A szerző könyve magírásakor arra vállalkozott, hogy bemutassa azt a kanyargó és görön­gyös utat, amelyet a vegyészet tudo­mánya megtett az ősember primitív ismereteitől a modern kémiáig. Külön fejezetekben foglalkozik az ókori egyip­tomiak, görögök, rómaiak kémiájával. Űjszerűen tárgyalja az alkimia és jat­­rokémia korát, és részletesen elemzi többek között azokat az elméleteket (flogiszton-, oxigén-, vis-vitalis elmé­let stb.), amelyek e tudomány fejlő­dését elősegítették, illetve gátolták. A modern vegyészetet tárgyaló rész­ben ismerteti az atomszerkezeti kuta­tás érdekes történetét és bemutatja a kémiai Nobel-díjasokat. Ez utóbbi azért is jelentős, mert ez az első ma­gyar nyelvű összefoglaló jellegű írás ezen a szinten az e díjat elnyert tudó­sok munkásságáról. Az egyes korok ismertetése mellett képet ad a kuta­tók küzdelmes munkájáról, és ír azok­ról a vitákról is, amelyek egy-egy fel­fedezés kapcsán fellángoltak. A könyv stílusa olvasmányos, így a szöveg sok­szor a regény izgalmasságával vetek­szik. A kötetet gazdag képanyag teszi színesebbé. GON DOLAT \

Next

/
Oldalképek
Tartalom