Balázs Lóránt: A kémia története. 2., bővített kiadás (Budapest, 1974)

Balázs Lóránt A kémia története (2. bővített kiadás) A mai olvasó számára teljesen hétköz­napivá és megszokottá vált, hogy otthonát gázzal fűtse, autóját benzinnel üzemeltesse, vagy műszálból készült ruháját felvegye. Teljesen természetesen fogadja el a modern kémia eredményeit, és ugyanakkor nem gondol arra, hogy pár évszázaddal ezelőtt gondot okozott annak megfejtése, hogy miből áll a víz vagy a levegő, mi tulajdon­képpen az égés. A szerző bemutatja azt a kanyargós és göröngyös utat, amelyet a vegyészet tudománya megtett az ősember primitív ismereteitől a modern kémiáig. Külön fejezetekben foglalkozik az ókori egyiptomiak, görögök, rómaiak kémiá­jával. Tárgyalja az alkímia és jatrokémia korát, és részletesen elemzi azokat az el­méleteket (flogiszton-, oxigén-, vis-vitalis elmélet stb.), amelyek e tudomány fejlő­dését elősegítették, vagy gátolták. A mo­dern vegyészetet tárgyaló részben ismer­teti az atomszerkezeti kutatásokat és be­mutatja a kémiai Nobel-díjasokat. Az egyes korok ismertetése mellett képet ad a kutatók küzdelmes munkájáról, és ír azok­ról a vitákról is, amelyek egy-egy felfede­zés kapcsán fellángoltak. Az új kiadást a szerző az azóta eltelt időszak eredmé­nyeinek megfelelően kiegészítette. A köte­tet gazdag képanyag teszi színesebbé. GONDOLAT

Next