Bart István - Hernádi Miklós: Futószalag és kultúra. Esszék a mai amerikai kulturális életről (Budapest, 1972)

Futószalag és kultúra Presztízs-fogyasztás, indián zene, happening, modernizmus, „új kritika”, hippi-mozgalom, Fekete Párducok, „magashom­­lokú irodalom” — tán e né­hány kiragadott jelenség is ki­­cövekeli némiképp az ame­rikai kultúráról szóló esszé­kötetünk terepét. Új vállalko­zásnak tekinthető ez a könyv a magyar könyvkiadás gyakor­latában: elvi kísérlet egy idegen ország kultúrájának széles pa­norámát nyitó feldolgozására. A szerzők jórészt személyes tapasztalataikat is felhasznál­va, több éves kutatómunka eredményeképpen láttak tanul­mányíráshoz. Bár a könyv „korszaka” a második világ­háborútól napjainkig tart, a tanulmányok többsége a leg­újabb fejleményekre összpon­tosít, számos jelenség és foga­lom téves vagy túlzó itthoni ér­telmezését korrigálja, és szán­dékosan azoknál a jelenségek­nél időzik a leghosszabban, amelyek magyar nyelvű elem­zése eddig hiányos vagy téves volt. Mert elengedhetetlen, hogy hű képet nyerjen a magyar ol­vasó a hatalmas ország kultú­rájáról, amely sok tekintetben — jó és rossz értelemben egy­aránt — meghatározza a világ más tájain zajló kulturális fo­lyamatokat. A gondolatokban gazdag esszékötetet fogalom­­magyarázat, bibliográfia, idő­rendi táblázat és számos fény­képmelléklet egészíti ki, meg­könnyítve az olvasó tájékozó­dását.

Next