Bartlett, Frederic Charles: Az emlékezés. Kísérleti és szociálpszichológiai tanulmány (Budapest, 1985)

Sir Frederick Bartlett könyve 1932-ben jelent meg először. Ma már a pszicho­lógia egyik klasszikus műve. A könyv egyaránt vizsgálja, hogy hogyan és hogy miért emlékezünk. Az első rész­ben Bartlett az észleléssel és felidézés­sel kapcsolatos kutatásait mutatja be, valamint azt, hogy e folyamatokat ho­gyan befolyásolják a társas tényezők. A második részben az emlékezés szo­ciálpszichológiáját tárgyalja. Bartlett felfogásának három sajátos­ságát emelhetjük ki, amelyek nagyban hozzájárultak klasszikussá válásához: Miért „emlékezés” és miért nem „emlékezet”? „...senki sem tud kört húzni az ,emlékezet’ köré s azt önma­gából megmagyarázni... Az emlékezés nem teljesen független működés, mely tökéletesen elkülönülne az észleléstől, a képzelettől vagy akár a konstruktív gondolkodástól...” Sokszor érte az a kritika a kísérleti pszichológiát, hogy „életidegen”, la­boratóriumi helyzeteket vizsgál. „Amennyire csak lehet, olyan anyagot alkalmaztam, mely a legjobban hason­lít ahhoz, amivel hétköznapi életünk során rendszerint találkozunk.” És végül: „A pszichológusnak - akár használ kísérleti módszereket, akár nem - nem pusztán válaszokkal van dolga, hanem emberi lényekkel... megpróbáltam feltárni néhány össze­függést a felidézés társas meghatáro­zóiról.”

Next