Beauvoir, Simone de: A második nem (Budapest, 1969)

^imone de Beauvoirt nem kell bemutatni . magyar közönségnek. Számos mun­kája jelent meg magyar fordításban — re­gényei, útinaplója, önéletrajza —, amelyek­­íek érzelemmentes szenvedélyessége és szemléletes logikája érdekes színek, ízek és aangulatok igézetével keríti hatalmába az Dlvasót. * Beauvoir alapjában véve filo­zófus elme; az elemi képletek, a nagy ösz­­szefüggések, a determináló erővonalak ér­deklik, s a keze alatt formálódó művészi anyagból áradó kérdésekre a polgári radi­kalizmus és az egzisztencializmus oldalá­ról keresi a választ. * Társadalomelemző, bölcselkedő munkái közül a legjelentősebb A második nem, amely 1949-ben hagyta el a sajtót, de azóta sok új kiadása jelent meg és bejárta az egész világot. % A szerző a nő, a „második” nem helyzetét vizsgálja korunk társadalmában, s küzd a „másod­­rendűség”, „másért-valóság” ellen. A nő problémáját óriási anyagtudással, minden elképzelhető oldalról igyekszik megvilágí­tani, felhasználva a biológia, a pszicholó­gia, a néprajz, a társadalomtörténet egész arzenálját és a szépirodalom dokumentatív erejű példatárát is. * Mivel a könyv húsz

Next